Acest website nu mai este actualizat!

Viziteaza noul nostru site pe www.Fincont.NET,

pentru a fii la curent cu modificarile aduse cadrului legislativ din Romania:

Codul fiscal, codul muncii, codul civil, codul penal, codul rutier, codul de procedura fiscala, codul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate 2012

Titlul VII - De la data de 2010-01-01 pana in 2010-04-01  

TITLUL VII - Accize şi alte taxe speciale

CAP. 1 - Accize armonizate

SECŢIUNEA 1 - Dispoziţii generale

ART. 162*) - Sfera de aplicare

    Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import:

    a) bere;

    b) vinuri;

    c) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;

    d) produse intermediare;

    e) alcool etilic;

    f) tutun prelucrat;

    g) produse energetice;

    h) energie electrică.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 162 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 163*) - Definiţii

    În înţelesul prezentului titlu, se vor folosi următoarele definiţii:

    a) produsele accizabile sunt produsele prevăzute la art. 162;

    b) producţia de produse accizabile reprezintă orice operaţiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice formă;

    c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat, în exerciţiul activităţii, în anumite condiţii prevăzute de prezentul titlu şi de norme;

    d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamală potrivit legislaţiei vamale în vigoare;

    e) antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activităţii acesteia, să producă, să transforme, să deţină, să primească şi să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal;

    f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform căruia plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, deţinerii şi deplasării produselor;

    g) documentul administrativ de însoţire a mărfii - DAI este documentul care trebuie folosit la mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv;

    h) documentul de însoţire simplificat - DIS este documentul care trebuie folosit la mişcarea intracomunitară a produselor accizabile cu accize plătite;

    i) codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifară şi statistică şi la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului vamal comun, corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;

    j) operatorul înregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească în exercitarea activităţii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deţine sau expedia produse în regim suspensiv;

    k) operatorul neînregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deţine sau expedia produse în regim suspensiv.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 163 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 163^1*) - Teritoriul comunitar

    (1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplică pe teritoriul Comunităţii, aşa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene şi în special la art. 227, cu excepţia următoarelor teritorii naţionale:

    a) pentru Republica Federală Germania : Insula Heligoland şi teritoriul Busingen;

    b) pentru Republica Italiană: Livigno, Campione d'Italia şi apele italiene ale lacului Lugano;

    c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta , Melilla şi Insulele Canare;

    d) pentru Republica Franceză: teritoriile de peste mări.

    (2) Operaţiunile efectuate provenind din sau având ca destinaţie:

    a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Republica Franceză;

    b) Jungholz şi Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Republica Federală Germania ;

    c) Insula Man, vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;

    d) San Marino , vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Republica Italiană.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 163^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 164*) - Faptul generator

    Produsele prevăzute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 164 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

 ART. 165*) - Exigibilitatea

    Acciza este exigibilă în momentul eliberării pentru consum sau când se constată pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 165 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 166*) - Eliberarea pentru consum

    (1) În înţelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezintă:

    a) orice ieşire, inclusiv ocazională, a produselor accizabile din regimul suspensiv;

    b) orice producţie, inclusiv ocazională, de produse accizabile în afara regimului suspensiv;

    c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu excepţia energiei electrice, gazului natural, cărbunelui şi cocsului -, dacă produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;

    d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă;

    e) orice deţinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu;

    f) recepţia, de către un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

    (2) Eliberare pentru consum se consideră şi deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru şi pentru care acciza nu a fost plătită în România.

    (3) Nu se consideră eliberare pentru consum mişcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condiţiile prevăzute la secţiunea a 5-a din prezentul capitol şi conform prevederilor din norme, către:

    a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;

    b) un operator înregistrat în alt stat membru;

    c) un operator neînregistrat în alt stat membru;

    d) o ţară din afara teritoriului comunitar.

    (4) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datorată unor cazuri fortuite sau de forţă majoră ori neîndeplinirii condiţiilor legale de comercializare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

------------

    *) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 2 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2463/2007:

    "ART. 2

    În înţelesul prevederilor alin. (4) al art. 166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră eliberare pentru consum pentru antrepozitul fiscal din România distrugerea de produse accizabile - realizate în sistem de prestări de servicii într-un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru -, datorată unor cazuri fortuite sau de forţă majoră sau a neîndeplinirii condiţiilor legale de comercializare ce au avut loc în antrepozitul fiscal în care s-a realizat producţia. Dovada în acest caz o reprezintă un document certificat de autoritatea competentă a statului membru în care se află antrepozitul fiscal producător."

    2. Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 166 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 167*) - Importul

    (1) În înţelesul prezentului titlu, import reprezintă orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu excepţia:

    a) plasării produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România;

    b) distrugerii sub supravegherea autorităţii vamale a produselor accizabile;

    c) plasării produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în condiţiile prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.

    (2) Se consideră, de asemenea, import:

    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul rămâne în România;

    b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;

    c) apariţia oricărui alt eveniment care generează obligaţia plăţii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 167 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 168*) - Producerea şi deţinerea în regim suspensiv

    (1) Este interzisă producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

    (2) Este interzisă deţinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost plătită.

    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru berea , vinurile şi băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu.

    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru energie electrică, gaz natural, cărbune şi cocs.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 168 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 2-a - Produse accizabile

ART. 169*) - Bere

    (1) În înţelesul prezentului titlu, bere reprezintă orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care conţine un amestec de bere şi de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, şi într-un caz şi în altul, o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.

    (2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală care nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din statele membre, care au o capacitate nominală de producţie ce nu depăşeşte 200.000 hl/an.

    (2^1) Începând cu anul 2010, beneficiază de accize specifice reduse şi producătorii de bere care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală ce depăşeşte 200.000 hl/an, estimează o producţie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (4), cu condiţia înştiinţării autorităţii fiscale competente în termenul prevăzut la alin. (3), conform prevederilor din norme.

    (2^2) Producătorii de bere prevăzuţi la alin. (2^1), care în cursul anului constată că producţia realizată depăşeşte cantitatea de 200.000 hl/an, datorează acciza specifică şi au obligaţia plăţii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se constată depăşirea respectivei cantităţi, a diferenţei dintre acciza specifică şi acciza specifică redusă, precum şi a majorărilor de întârziere aferente diferenţei de plată, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul aceluiaşi termen, producătorii de bere au obligaţia de a depune la autoritatea fiscală competentă declaraţii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale în care au declarat şi plătit acciza specifică redusă.

    (2^3) Producătorii de bere prevăzuţi la alin. (2^1), care în cursul anului estimează că vor avea o producţie care va depăşi cantitatea de 200.000 hl/an, pot plăti acciza specifică şi vor înştiinţa despre acest fapt autoritatea fiscală competentă. Înştiinţarea autorităţii fiscale competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu înlătură obligaţia plăţii diferenţei dintre acciza specifică şi acciza specifică redusă, precum şi a majorărilor de întârziere aferente diferenţei potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea evidenţierii obligaţiilor fiscale datorate în plus faţă de cele achitate cu titlu de acciză specifică redusă, producătorii de bere au obligaţia de a depune la autoritatea fiscală competentă declaraţii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale în care au declarat şi plătit acciza specifică redusă.

    (3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea fiscală competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie pe care le deţine, conform prevederilor din norme.

    (4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor toţi operatorii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic, sunt independenţi faţă de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic producător de bere.

    (5) În situaţia în care antrepozitarul autorizat pentru producţia de bere, care beneficiază de nivelul redus al accizelor, îşi măreşte capacitatea de producţie prin achiziţionarea de noi capacităţi sau extinderea celor existente, acesta va înştiinţa în scris autoritatea fiscală competentă despre modificările produse, va calcula şi va vărsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzător noii capacităţi de producţie, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcţiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.

    (6) Este exceptată de la plata accizelor berea fabricată de persoana fizică şi consumată de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândută.

------------

    *) 1. Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 169 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

    2. Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din Legea nr. 343/2009:

    "ART. II

    Producătorii de bere care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală ce depăşeşte 200.000 hl/an, dar care estimează în cursul anului 2009 o producţie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an, beneficiază de acciza specifică redusă cu condiţia înştiinţării autorităţii fiscale competente în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform condiţiilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Pentru acciza plătită până la data depunerii înştiinţării se procedează la restituirea diferenţei de acciză în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea evidenţierii obligaţiilor fiscale plătite în plus cu titlul de acciză specifică, producătorii de bere au obligaţia de a depune, la autoritatea fiscală competentă, declaraţii rectificative pentru fiecare dintre perioadele de declarare în care au efectuat plata accizei specifice.

    ART. III

    Producătorii de bere care în anul anterior intrării în vigoare a prezentei legi au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au deţinut instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală care depăşeşte 200.000 hl/an, dar au realizat o producţie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an, pot solicita în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi restituirea diferenţei dintre acciza specifică plătită şi acciza specifică redusă. Sumele reprezentând diferenţa de acciză se restituie în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza actului de control prin care vor fi individualizate aceste sume."

ART. 170*) - Vinuri

    (1) În înţelesul prezentului titlu, vinurile sunt:

    a) vinuri liniştite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 şi 2205, cu excepţia vinului spumos, aşa cum este definit la lit. b), şi care:

    1. au o concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare; sau

    2. au o concentraţie alcoolică mai mare de 15% în volum, dar care nu depăşeşte 18% în volum, au fost obţinute fără nici o îmbogăţire, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

    b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 şi 2205, şi care:

    1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie egală sau mai mare de 3 bari; şi

    2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

    (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizică şi consumat de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândut.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 170 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 171*) - Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

    (1) În înţelesul prezentului titlu, băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, reprezintă:

    a) alte băuturi fermentate liniştite care se încadrează la codurile NC 2204 şi 2205 şi care nu sunt prevăzute la art. 170, ca şi toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excepţia altor băuturi fermentate spumoase, aşa cum sunt definite la lit. b), şi a produsului prevăzut la art. 169, având:

    1. o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 10% în volum; sau

    2. o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 10% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

    b) alte băuturi fermentate spumoase care se încadrează la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 şi 2205, care nu intră sub incidenţa art. 170 şi care sunt prezentate în sticle închise cu un dop tip ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie egală sau mai mare de 3 bari, şi care:

    1. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 13% în volum; sau

    2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, fabricate de persoana fizică şi consumate de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândute.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 171 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 172*) - Produse intermediare

    (1) În înţelesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezintă toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 22% în volum, şi care se încadrează la codurile: NC 2204, 2205 şi 2206 00, dar care nu intră sub incidenţa art. 169 - 171.

    (2) Se consideră produse intermediare şi orice băutură fermentată liniştită prevăzută la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 5,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare, şi orice băutură fermentată spumoasă prevăzută la art. 171 alin. (1) lit. b), care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 8,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 172 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 173*) - Alcool etilic

    (1) În înţelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintă:

    a) toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum şi care sunt încadrate la codurile NC 2207 şi 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate;

    b) produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 22% în volum şi care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 şi 2206 00;

    c) ţuică şi rachiuri de fructe;

    d) orice alt produs, în soluţie sau nu, care conţine băuturi spirtoase potabile.

    (2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, se exceptează de la plata accizelor.

    (3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a căror producţie nu depăşeşte 10 hectolitri alcool pur/an, se aplică accize specifice reduse.

    (4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic şi economic de orice altă distilerie, nu funcţionează sub licenţa de produs a unei alte distilerii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 173 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 174*) - Tutun prelucrat

    (1) În înţelesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezintă:

    a) ţigarete;

    b) ţigări şi ţigări de foi;

    c) tutun de fumat:

    1. tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete;

    2. alte tutunuri de fumat.

    (2) Se consideră ţigarete:

    a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare şi care nu sunt ţigări sau ţigări de foi, în sensul alin. (3);

    b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;

    c) rulourile de tutun care se pot înfăşura în hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;

    d) orice produs care conţine parţial alte substanţe decât tutunul, dar care respectă criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c).

    (3) Se consideră ţigări sau ţigări de foi, dacă se pot fuma ca atare, după cum urmează:

    a) rulourile de tutun care conţin tutun natural;

    b) rulourile de tutun care au un înveliş exterior din tutun natural;

    c) rulourile de tutun care au o umplutură din amestec tăiat fin, înveliş exterior de culoarea normală a unei ţigări, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muştiucul, dacă este cazul, şi un liant, cu condiţia ca:

    1. învelişul şi liantul să fie din tutun reconstituit;

    2. masa unitară a rolei de tutun, excluzând filtrul sau muştiucul, să nu fie sub 1,2 grame; şi

    3. învelişul să fie fixat în formă de spirală, cu un unghi ascuţit de minimum 30 grade faţă de axa longitudinală a ţigării.

    d) rulourile de tutun, care au o umplutură din amestec tăiat fin, înveliş exterior de culoare normală a unei ţigări, din tutun reconstituit, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muştiucul, dacă este cazul, cu condiţia ca:

    1. masa unitară a ruloului, excluzând filtrul şi muştiucul, să fie egală sau mai mare de 2,3 grame; şi

    2. circumferinţa ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea ţigării să nu fie sub 34 mm.

    e) orice produs care conţine parţial alte substanţe decât tutunul, dar care respectă criteriile de la lit. a), b), c) sau d) şi are învelişul din tutun natural, învelişul şi liantul din tutun reconstituit sau învelişul din tutun reconstituit.

    (4) Se consideră tutun de fumat:

    a) tutunul tăiat sau fărâmiţat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăţi, şi care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;

    b) deşeurile de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu sunt prevăzute la alin. (2) şi (3);

    c) orice produs care conţine parţial alte substanţe decât tutunul, dacă produsul respectă criteriile de la lit. a) sau b).

    (5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat destinat rulării în ţigarete:

    a) tutunul de fumat, aşa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime sub 1 mm;

    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime mai mare de 1 mm, dacă tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzării pentru rularea ţigaretelor.

    (6) *** Abrogat

    (7) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca două ţigarete - atunci când are o lungime, excluzând filtrul şi muştiucul, mai mare de 9 cm, fără să depăşească 18 cm; ca trei ţigarete - când are o lungime, excluzând filtrul şi muştiucul, mai mare de 18 cm, fără să depăşească 27 cm, şi aşa mai departe.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 174 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 175*) - Produse energetice

    (1) În înţelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:

    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 şi de la 2704 la 2715;

    c) produsele cu codurile NC 2901 şi 2902;

    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, numai dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    e) produsele cu codul NC 3403;

    f) produsele cu codul NC 3811;

    g) produsele cu codul NC 3817;

    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor.

    (2) Intră sub incidenţa prevederilor secţiunilor a 4-a şi a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar următoarele produse energetice:

    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50;

    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29, prevederile secţiunii a 5-a se vor aplica numai circulaţiei comerciale în vrac;

    d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepţia 2711 11, 2711 21 şi 2711 29;

    e) produsele cu codul NC 2901 10;

    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 şi 2902 44;

    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor.

    (3) Produsele energetice pentru care se datorează accize sunt:

    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 şi 2710 11 59;

    b) benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49;

    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;

    d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 şi 2710 19 25;

    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 până la 2711 19 00;

    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00;

    g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69;

    h) cărbune şi cocs cu codurile NC 2701, 2702 şi 2704.

    (4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în funcţie de destinaţie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentru motor echivalent.

    (5) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creşte volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.

    (6) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice alt produs, cu excepţia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat pentru încălzire, este accizat cu acciza aplicabilă produsului energetic echivalent.

    (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de producţie de produse energetice nu reprezintă eliberare pentru consum atunci când se efectuează în scopuri de producţie. Când acest consum se efectuează în alte scopuri decât cel de producţie şi, în special, pentru propulsia vehiculelor, se consideră eliberare pentru consum.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 175 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 175^1 - Gaz natural

    (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul livrării acestui produs de către furnizorii autorizaţi potrivit legii, direct către consumatorii finali.

    (2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului natural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.

ART. 175^2 - Cărbune şi cocs

    (1) Cărbunele şi cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul livrării acestor produse de către companiile de extracţie şi, respectiv, de producţie.

    (2) Companiile de extracţie a cărbunelui şi cele de producţie a cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obligaţia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.

ART. 175^3 - Energie electrică

    (1) În înţelesul prezentului titlu, energia electrică este produsul cu codul NC 2716.

    (2) Energia electrică va fi supusă accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul facturării energiei electrice furnizate către consumatorii finali.

    (3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat producţiei de energie electrică, producţiei combinate de energie electrică şi energie termică, precum şi consumul utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce, de a transporta şi de a distribui energie electrică, în limitele stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (4) Operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei electrice au obligaţia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.

ART. 175^4 - Excepţii

    (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:

    1. căldura rezultată şi produsele cu codurile NC 4401 şi 4402;

    2. următoarele utilizări de produse energetice şi energie electrică:

    a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire;

    b) utilizarea duală a produselor energetice.

Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încălzire, cât şi în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încălzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimică şi în procesele electrolitic şi metalurgic se consideră a fi utilizare duală;

    c) energia electrică utilizată în principal în scopul reducerii chimice şi în procesele electrolitice şi metalurgice;

    d) energia electrică, atunci când reprezintă mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;

    e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.

    (2) Nu se consideră producţie de produse energetice:

    a) operaţiunile pe durata cărora sunt obţinute accidental mici cantităţi de produse energetice, potrivit prevederilor din norme;

    b) operaţiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibilă refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu condiţia ca acciza deja plătită pentru un asemenea produs să nu fie mai mică decât acciza care poate fi cuvenită, dacă produsul energetic refolosit va fi pasibil de impunere;

    c) o operaţie constând din amestecul - în afara unui loc de producţie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu condiţia ca:

    1. accizele asupra componentelor să fi fost plătite anterior; şi

    2. suma plătită să nu fie mai mică decât suma accizei care ar putea să fie aplicată asupra amestecului.

    (3) Condiţia prevăzută la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica dacă acel amestec este scutit pentru o utilizare specifică.

SECŢIUNEA a 3-a - Nivelul accizelor

ART. 176 - Nivelul accizelor

    (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu.

    (2) Nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătăţii Publice.

    (3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi măsurat la o temperatură de 15 grade C.

    (4) Pentru motorina destinată utilizării în agricultură se aplică o acciză redusă.

    (5) Nivelul şi condiţiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

ART. 177 - Calculul accizei pentru ţigarete

    (1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 91% din acciza aferentă ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă.

    (1^1) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finanţelor Publice va stabili nivelul accizei minime în funcţie de evoluţia accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută.

    (2) Acciza specifică se calculează în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete.

    (3) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul.

    (4) Preţul maxim de vânzare cu amănuntul este preţul la care produsul este vândut altor persoane decât comercianţi şi care include toate taxele şi impozitele.

    (5) Preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete se stabileşte de către persoana care produce ţigaretele în România sau care importă ţigaretele şi este adus la cunoştinţă publică în conformitate cu cerinţele prevăzute de norme.

    (6) Este interzisă vânzarea, de către orice persoană, a ţigaretelor pentru care nu s-au stabilit şi declarat preţuri maxime de vânzare cu amănuntul.

    (7) Este interzisă vânzarea de ţigarete, de către orice persoană, la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vânzare cu amănuntul, declarat.

SECŢIUNEA a 4-a - Regimul de antrepozitare

ART. 178*) - Reguli generale

    (1) Producţia şi/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plătită, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal.

    (2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea şi/sau depozitarea de produse accizabile.

    (3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile.

    (4) Deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada plăţii accizelor, atrage plata acestora.

    (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către avioane şi nave sau furnizează produse accizabile din magazinele duty free, în condiţiile prevăzute în norme.

    (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) micii producători de vinuri liniştite care produc în medie mai puţin de 600 hl de vin pe an.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 178 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 179*) - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

    (1) Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea fiscală competentă.

    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca un loc să funcţioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală competentă, în modul şi sub forma prevăzute în norme.

    (3) Cererea trebuie să conţină informaţii şi să fie însoţită de documente cu privire la:

    a) amplasarea şi natura locului;

    b) tipurile şi cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse şi/sau depozitate în decursul unui an;

    c) identitatea şi alte informaţii cu privire la persoana care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

    d) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerinţele prevăzute la art. 183.

    (4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului de activitate ce urmează a se desfăşura în antrepozitul fiscal, conform precizărilor din norme.

    (5) Persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat.

    (6) Persoana care îşi manifestă în mod expres intenţia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscală competentă o singură cerere. Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute de prezentul titlu, aferente fiecărei locaţii.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 179 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 180*) - Condiţii de autorizare

    (1) Autoritatea fiscală competentă eliberează autorizaţia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deţinerea, depozitarea şi/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea prevăzută în norme, diferenţiată în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele potenţiale aferente;

    b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor, conform prevederilor din norme;

    c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile;

    d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi în mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească că poate îndeplini cerinţele prevăzute la art. 183.

    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pe grupe de produse accizabile şi categorii de antrepozitari, conform precizărilor din norme.

    (3) Locurile aferente rezervei de stat şi rezervei de mobilizare se asimilează antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 180 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 181*) - Autorizarea ca antrepozit fiscal

    (1) Autoritatea fiscală competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare.

    (2) Autorizaţia va conţine următoarele:

    a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;

    b) descrierea şi amplasarea locului antrepozitului fiscal;

    c) tipul produselor accizabile şi natura activităţii;

    d) capacitatea maximă de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operaţiuni de depozitare;

    e) nivelul garanţiei;

    f) perioada de valabilitate a autorizaţiei;

    g) orice alte informaţii relevante pentru autorizare.

    (3) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximă de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinată de comun acord cu autoritatea fiscală competentă, în conformitate cu precizările din norme. Odată determinată, aceasta nu va putea fi depăşită în condiţiile autorizării existente. Dacă această capacitate de depozitare depăşeşte maximul stabilit în autorizaţie, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacităţii de depozitare iniţiale, să se solicite o aprobare pentru circumstanţele schimbate.

    (4) Autorizaţiile pot fi modificate de către autoritatea fiscală competentă.

    (5) Înainte de a fi modificată autorizaţia, autoritatea fiscală competentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării propuse şi asupra motivelor acesteia.

    (6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autorităţii fiscale competente modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevăzute în norme.

    (7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 181 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 182*) - Respingerea cererii de autorizare

    (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris, o dată cu motivele luării acestei decizii.

    (2) În cazul în care autoritatea fiscală competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 182 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 183*) - Obligaţiile antrepozitarului autorizat

    (1) Orice antrepozitar autorizat are obligaţia de a îndeplini următoarele cerinţe:

    a) să depună la autoritatea fiscală competentă, dacă se consideră necesar, o garanţie, în cazul producţiei, transformării şi deţinerii de produse accizabile, precum şi o garanţie obligatorie pentru circulaţia acestor produse, în condiţiile stabilite prin norme;

    b) să instaleze şi să menţină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securităţii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;

    c) să ţină evidenţe exacte şi actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare şi produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale şi expediate din antrepozitele fiscale, şi să prezinte evidenţele corespunzătoare, la cererea autorităţilor fiscale competente;

    d) să ţină un sistem corespunzător de evidenţă a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil şi de securitate;

    e) să asigure accesul autorităţilor fiscale competente în orice zonă a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare şi în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;

    f) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autorităţile fiscale competente, la cererea acestora;

    g) să asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autorităţilor fiscale competente;

    h) să cerceteze şi să raporteze către autorităţile fiscale competente orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;

    i) să înştiinţeze autorităţile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusă a structurii antrepozitului fiscal, precum şi a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garanţiei constituite potrivit prevederilor lit. a);

    j) să înştiinţeze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării;

    k) *** Abrogată

    l) să se conformeze cu alte cerinţe impuse prin norme.

    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pe grupe de produse accizabile şi categorii de antrepozitari, conform precizărilor din norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 183 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 184*) - Regimul de transfer al autorizaţiei

    (1) Autorizaţiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizaţi numiţi şi nu sunt transferabile.

    (2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizaţia nu va fi transferată în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 184 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 185*) - Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei

    (1) Autoritatea fiscală competentă poate anula autorizaţia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal.

    (2) Autoritatea fiscală competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal în următoarele situaţii:

    a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă:

    1. persoana a decedat;

    2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    3. activitatea desfăşurată este în situaţie de faliment sau lichidare;

    b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă:

    1. în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau

    2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 183 sau la art. 195 - 198;

    d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;

    e) pentru situaţia prevăzută la alin. (9);

    f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitată în antrepozitul fiscal este mai mică decât cantitatea prevăzută în norme, conform art. 180 alin. (1) lit. a).

    (3) Autoritatea fiscală competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal şi în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscală competentă poate suspenda autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, astfel:

    a) pe o perioadă de 1 - 6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre faptele contravenţionale ce atrag suspendarea autorizaţiei;

    b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Decizia prin care autoritatea fiscală competentă a hotărât suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de antrepozit fiscal va fi comunicată şi antrepozitarului deţinător al autorizaţiei.

    (6) Antrepozitarul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaţiei în vigoare.

    (7) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz.

    (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă.

    (9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligaţia să notifice acest fapt la autoritatea fiscală competentă cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.

    (10) În cazul anulării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării.

    (11) În cazul revocării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării.

    (12) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorităţii fiscale competente, în condiţiile prevăzute de norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 185 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 4^1-a - Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat

ART. 185^1*) - Operatorul înregistrat

    (1) Operatorul înregistrat înainte de primirea produselor trebuie să fie înregistrat la autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.

    (2) Operatorul înregistrat trebuie să respecte următoarele condiţii:

    a) să garanteze plata accizelor în condiţiile fixate de autoritatea fiscală competentă;

    b) să ţină contabilitatea livrărilor de produse;

    c) să prezinte produsele oricând i se cere aceasta de către organele de control;

    d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.

    (3) Pentru operatorii înregistraţi, acciza va deveni exigibilă la momentul recepţionării produselor.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 185^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 185^2*) - Operatorul neînregistrat

    Operatorul neînregistrat are următoarele obligaţii:

    a) să dea o declaraţie la autoritatea fiscală competentă, înainte de expedierea produselor de către antrepozitarul autorizat, şi să garanteze plata accizelor, în condiţiile prevăzute în norme;

    b) să plătească acciza în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele;

    c) să accepte orice control ce permite autorităţii fiscale competente să se asigure de primirea produselor şi de plata accizelor aferente.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 185^2 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 5-a - Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

ART. 186*) - Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

    (1) Antrepozitarii autorizaţi de către autorităţile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscuţi ca fiind autorizaţi atât pentru circulaţia naţională, cât şi pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile.

    (2) Pe durata deplasării unui produs accizabil, acciza se suspendă dacă sunt satisfăcute următoarele cerinţe:

    a) deplasarea are loc între:

    1. două antrepozite fiscale;

    2. un antrepozit fiscal şi un operator înregistrat;

    3. un antrepozit fiscal şi un operator neînregistrat;

    b) produsul este însoţit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însoţire, care satisface cerinţele prevăzute în norme;

    c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifică tipul şi cantitatea produsului aflat în interior;

    d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzător, conform prevederilor din norme;

    e) autoritatea fiscală competentă a primit garanţia pentru plata accizelor aferente produsului.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 186 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 187*) - Documentul administrativ de însoţire

    (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisă numai atunci când este însoţită de documentul administrativ de însoţire. Modelul documentului administrativ de însoţire va fi prevăzut în norme.

    (2) În cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, acest document se întocmeşte în 5 exemplare, utilizate după cum urmează:

    a) primul exemplar rămâne la antrepozitul fiscal expeditor;

    b) exemplarele 2, 3 şi 4 ale documentului însoţesc produsele accizabile pe parcursul mişcării până la antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat. La sosirea produselor la locul de destinaţie, acestea trebuie să fie completate de către primitor şi să fie certificate de către autoritatea fiscală competentă în raza căreia îşi desfăşoară activitatea primitorul, cu excepţiile prevăzute în norme. După certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de însoţire se păstrează de către acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite şi rămâne la autoritatea fiscală competentă a primitorului;

    c) exemplarul 5 se transmite de către expeditor, la momentul expedierii produselor, autorităţii fiscale competente în raza căreia acesta îşi desfăşoară activitatea.

    (3) Antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat are obligaţia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire, în conformitate cu legislaţia statului membru al expeditorului.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 187 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 188*) - Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

    Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continuă să fie suspendată la primirea produsului, dacă sunt satisfăcute următoarele cerinţe:

    a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat către alt antrepozit fiscal, potrivit cerinţelor prevăzute la art. 186 alin. (2);

    b) antrepozitul fiscal primitor înscrie pe fiecare exemplar al documentului administrativ de însoţire tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice discrepanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în documentele administrative de însoţire, semnând şi înscriind data pe fiecare exemplar al documentului;

    c) antrepozitul fiscal primitor trebuie să obţină de la autoritatea fiscală competentă certificarea documentului administrativ de însoţire a produselor accizabile primite, cu excepţiile prevăzute în norme;

    d) în termen de 15 zile următoare lunii de primire a produselor de către antrepozitul fiscal primitor, acesta returnează exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire antrepozitului fiscal expeditor.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 188 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 189*) - Regimul accizelor pe durata deplasării

    (1) În cazul oricărei abateri de la cerinţele prevăzute la art. 186 - 188, acciza se datorează de către persoana care a expediat produsul accizabil.

    (2) Orice persoană care expediază un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exonerată de obligaţia de plată a accizelor pentru acel produs, dacă primeşte de la destinatarul produsului, respectiv antrepozitul fiscal, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat, primitor, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire, certificat în mod corespunzător.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 189 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 189^1*) - Descărcarea documentului administrativ de însoţire

    Dacă o persoană care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeşte documentul administrativ de însoţire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are obligaţia ca în următoarele 5 zile să depună declaraţia de accize la autoritatea fiscală competentă şi să plătească accizele pentru produsul respectiv în termen de 7 zile de la data expirării termenului de primire a acelui document.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 189^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 190*) - Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe

    În cazul produselor energetice deplasate în regim suspensiv prin conducte fixe, pe lângă respectarea prevederilor art. 188 şi 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligaţia de a asigura autorităţilor fiscale competente, la cererea acestora, informaţii exacte şi actuale cu privire la deplasarea produselor energetice.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 190 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 191*) - Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal şi un birou vamal

    (1) În cazul deplasării unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar şi un antrepozit fiscal din România, acciza se suspendă dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de norme. Aceste condiţii sunt în conformitate cu principiile prevăzute la art. 186 - 190.

    (2) În cazul deplasării unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar, regimul suspensiv este descărcat prin dovada emisă de biroul vamal de ieşire din teritoriul comunitar, care confirmă că produsele au părăsit efectiv acest teritoriu. Acel birou vamal trebuie să trimită înapoi expeditorului exemplarul certificat al documentului administrativ de însoţire care îi este destinat, în termen de 15 zile de la data realizării efective a exportului.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 191 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 191^1*) - Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată

    (1) Deplasarea produselor accizabile puse în liberă circulaţie de către un importator care deţine autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea competentă din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) importatorul este autorizat de autoritatea competentă din statul său pentru efectuarea de operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv;

    b) importatorul deţine cod de accize în statul membru de autorizare;

    c) deplasarea are loc între:

    1. un birou vamal de intrare din România şi un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România;

    2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate şi un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, mişcarea produselor accizabile fiind acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;

    3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate şi un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, mişcarea produselor accizabile fiind acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;

    d) produsele accizabile sunt însoţite de minimum 3 exemplare ale documentului administrativ de însoţire pentru situaţia prevăzută la lit. c) pct. 1 sau ale documentului administrativ unic pentru situaţiile prevăzute la lit. c) pct. 2 şi 3.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul importatorului înregistrat în România care deţine autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea vamală din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.

    (3) Destinaţiile celor 3 exemplare ale documentului administrativ de însoţire şi ale documentului administrativ unic sunt cele prevăzute în normele aferente art. 187 şi 191 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 191^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192*) - Momentul exigibilităţii accizelor

    (1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibilă la data când produsul este eliberat pentru consum în România.

    (2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în condiţiile prevăzute la art. 166.

    (3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibilă la data când se constată o pierdere sau o lipsă a produsului accizabil.

    (4) Prevederea alin. (3) nu se aplică şi plata accizei nu se datorează dacă pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se află într-un regim suspensiv şi sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiţii:

    a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, inundaţiilor sau altor cazuri de forţă majoră, dar numai în situaţia în care autorităţii fiscale competente i se prezintă dovezi satisfăcătoare cu privire la evenimentul respectiv, împreună cu informaţia privind cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România;

    b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deţinerii sau deplasării produsului, dar numai în situaţia în care cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România nu depăşeşte limitele prevăzute în norme.

    (5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibilă la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea.

    (6) În cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, acciza devine exigibilă la data la care produsul energetic este oferit spre vânzare ori la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire.

    (7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă şi care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revocă ori se anulează autorizaţia, acciza devine exigibilă la data comunicării revocării sau anulării autorizaţiei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

    (8) Accizele se calculează în cota şi rata de schimb în vigoare, la momentul în care acciza devine exigibilă.

    (9) Orice persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), (5), (6) şi (7) are obligaţia de a depune o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă şi de a plăti acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilă.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^1*) - Restituiri de accize

    (1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele plătite vor putea fi restituite în condiţiile prevăzute în norme.

    (2) Pentru băuturile alcoolice şi produsele din tutun retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele plătite pot fi restituite în condiţiile prevăzute în norme.

    (3) Acciza restituită nu poate depăşi suma efectiv plătită.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 5^1-a - Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile

ART. 192^2*) - Lipsuri pe timpul suspendării

    (1) Antrepozitarii autorizaţi beneficiază de scutire pentru pierderile de natura celor prevăzute la art. 192 alin. (4), intervenite pe timpul transportului intracomunitar al produselor în regim suspensiv. În acest caz, pierderile trebuie dovedite, conform regulilor statului membru de destinaţie. Aceste scutiri se aplică, de asemenea, şi operatorilor înregistraţi şi neînregistraţi pe timpul transportului în regim suspensiv.

    (2) Fără a contraveni dispoziţiilor art. 192^3, în cazul lipsurilor, altele decât pierderile la care se referă alin. (1), şi în cazul pierderilor pentru care nu sunt acordate scutirile prevăzute la alin. (1), acciza va fi stabilită pe baza cotelor aplicabile în statele membre respective, în momentul în care pierderile - corect stabilite de către autorităţile fiscale competente - s-au produs sau, dacă este necesar, la momentul când lipsa a fost înregistrată.

    (3) Lipsurile la care se face referire la alin. (2) şi pierderile care nu sunt scutite conform prevederilor alin. (1) vor fi, în toate cazurile, indicate de autorităţile fiscale competente pe versoul exemplarului documentului administrativ de însoţire care va fi returnat expeditorului, potrivit procedurii stabilite prin norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^2 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^3*) - Nereguli şi abateri

    (1) Dacă o neregulă sau o abatere s-a comis în timpul circulaţiei, implicând şi exigibilitatea accizelor, aceasta se va datora, în statul membru unde a avut loc abaterea sau neregula, de către persoana fizică sau juridică din ţara de provenienţă care a garantat plata accizei pentru circulaţie, fără ca aceasta să impieteze asupra începerii procedurilor penale.

    (2) Dacă acciza este plătită în alt stat membru decât cel de provenienţă a produselor, statul membru care a încasat accizele va informa autorităţile fiscale competente ale ţării de provenienţă.

    (3) Dacă pe durata transportului o neregulă sau abatere a fost depistată, neputându-se stabili unde a avut loc, atunci se consideră că abaterea a avut loc pe teritoriul statului membru unde aceasta a fost depistată.

    (4) Atunci când produsele supuse accizelor nu ajung la destinaţie şi nu este posibilă stabilirea locului în care s-a comis abaterea sau neregula, aceasta se va considera a fi fost comisă în statul membru de livrare a produselor, care va colecta acciza cu cota în vigoare la data la care produsele au fost livrate, în afară de situaţia în care, într-o perioadă de 4 luni de la data livrării produselor, se prezintă dovezi care să asigure autorităţile fiscale competente de corectitudinea tranzacţiei ori să aducă lămuriri asupra locului unde s-a produs efectiv abaterea sau neregula.

    (5) Dacă, înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data la care documentul administrativ de însoţire a fost întocmit, statul membru unde a avut loc efectiv abaterea sau neregula este stabilit cu certitudine, acel stat membru va colecta acciza prin aplicarea cotei în vigoare la data la care bunurile au fost livrate. În acest caz, imediat ce dovada colectării taxei a fost prezentată, acciza plătită iniţial va fi rambursată.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^3 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 5^2-a - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

ART. 192^4*) - Produse cu accize plătite, utilizate în scopuri comerciale în România

    (1) În cazul în care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja în consum într-un stat membru, sunt deţinute în scopuri comerciale în România, acciza va fi percepută în România.

    (2) Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele decât nevoile proprii ale persoanelor fizice.

    (3) Acciza este datorată, după caz, de către comerciantul din România sau de persoana care primeşte produsele pentru utilizare în România.

    (4) Produsele prevăzute la alin. (1) circulă între statul membru în care au fost deja eliberate în consum şi România, însoţite de documentul de însoţire simplificat.

    (5) Comerciantul sau persoana la care se face referire la alin. (3) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

    a) înaintea expedierii produselor să dea o declaraţie autorităţilor fiscale competente în legătură cu locul unde urmează să fie primite acestea şi să garanteze plata accizelor;

    b) să plătească accizele, potrivit prevederilor art. 193;

    c) să se supună oricăror controale care să permită autorităţii fiscale competente confirmarea primirii efective a mărfurilor şi plata corespunzătoare a accizelor.

    (6) În cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate în consum în România şi care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor plătite în România, conform art. 192^6.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^4 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^5*) - Documentul de însoţire simplificat

    (1) Documentul de însoţire simplificat se întocmeşte de către expeditor în 3 exemplare şi se utilizează după cum urmează:

    a) primul exemplar rămâne la expeditor;

    b) exemplarele 2 şi 3 ale documentului de însoţire simplificat însoţesc produsele accizabile pe timpul transportului până la primitor;

    c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;

    d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit expeditorului cu certificarea recepţiei şi cu menţionarea tratamentului fiscal ulterior al mărfurilor în statul membru de destinaţie, dacă furnizorul solicită în mod expres acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize.

    (2) Modelul documentului de însoţire simplificat va fi prevăzut în norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^5 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^6*) - Restituirea accizelor pentru produsele cu accize plătite

    (1) Un comerciant în timpul activităţii sale poate să solicite restituirea accizelor aferente produselor accizabile care au fost eliberate în consum în România, atunci când aceste produse sunt destinate consumului în alt stat membru, cu respectarea următoarelor condiţii:

    a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie să facă o cerere de restituire la autoritatea fiscală competentă şi să facă dovada că acciza a fost plătită;

    b) livrarea produselor către statul membru de destinaţie se face în conformitate cu prevederile art. 192^4;

    c) comerciantul expeditor trebuie să prezinte autorităţii fiscale competente copia returnată a documentului prevăzut la art. 192^5, certificată de către destinatar, care trebuie să fie însoţită de un document care să ateste că acciza a fost plătită în statul membru de destinaţie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autorităţii fiscale competente din statul membru de destinaţie şi data de acceptare a declaraţiei destinatarului de către autoritatea fiscală competentă a statului membru de destinaţie, împreună cu numărul de înregistrare a acestei declaraţii.

    (2) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate şi eliberate în consum în România, se pot restitui accizele de către autoritatea fiscală competentă, dacă această autoritate a stabilit că marcajele respective au fost distruse în condiţiile prevăzute în norme.

    (3) În cazurile prevăzute la art. 192^3, autoritatea fiscală competentă va restitui acciza plătită doar atunci când accizele au fost plătite anterior în statul membru de destinaţie, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 192^3 alin. (5).

    (4) În cazurile menţionate la art. 192^8 alin. (1), autoritatea fiscală competentă, la cererea vânzătorului, poate restitui acciza plătită atunci când vânzătorul a urmat procedurile prevăzute la art. 192^8 alin. (4).

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^6 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^7*) - Persoane fizice

    (1) Pentru produsele supuse accizelor şi eliberate în consum în alt stat membru, achiziţionate de către persoane fizice pentru nevoile proprii şi transportate de ele însele, accizele se datorează în statul membru în care produsele au fost achiziţionate.

    (2) Produsele achiziţionate de persoane fizice se consideră a fi destinate scopurilor comerciale, în condiţiile şi cantităţile prevăzute în norme.

    (3) Produsele achiziţionate şi transportate în cantităţi superioare limitelor prevăzute în norme şi destinate consumului în România se consideră a fi achiziţionate în scopuri comerciale şi, în acest caz, se datorează acciza în România.

    (4) Acciza devine exigibilă în România şi pentru cantităţile de produse energetice eliberate în consum într-un alt stat membru şi transportate de persoane fizice sau în numele acestora, folosind modalităţi de transport atipic. Se consideră modalităţi de transport atipic transportul carburantului altfel decât în rezervoarele autovehiculelor sau în canistre de rezervă adecvate, precum şi transportul de produse de încălzire lichide altfel decât în autocisterne utilizate în numele comercianţilor profesionişti.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^7 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^8*) - Vânzarea la distanţă

    (1) Produsele supuse accizelor, cumpărate de către persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator înregistrat ori neînregistrat şi care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de către vânzător sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în statul membru de destinaţie. În înţelesul prezentului articol, statul membru de destinaţie este statul membru în care soseşte trimiterea sau transportul de produse accizabile.

    (2) Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja în consum într-un stat membru şi care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de către vânzător sau în numele acestuia către o persoană prevăzută la alin. (1), stabilită într-un alt stat membru, face ca acciza să fie datorată pentru respectivele produse în statul membru de destinaţie. În această situaţie, accizele plătite în statul membru de provenienţă a bunurilor vor fi rambursate la cererea vânzătorului, în condiţiile stabilite prin norme.

    (3) Acciza statului membru de destinaţie va fi datorată de vânzător în momentul efectuării livrării.

    (4) Statul membru în care vânzătorul este stabilit trebuie să se asigure că acesta este în măsură să îndeplinească următoarele cerinţe:

    a) să garanteze plata accizelor în condiţiile fixate de statul membru de destinaţie înaintea expedierii produselor şi să asigure plata accizelor după sosirea produselor;

    b) să ţină contabilitatea livrărilor de produse.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^8 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^9*) - Reprezentantul fiscal

    (1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.

    (2) Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România şi înregistrat la autoritatea fiscală competentă.

    (3) Reprezentantul fiscal trebuie ca în locul şi în numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, să respecte următoarele cerinţe:

    a) să garanteze plata accizelor, în condiţiile stabilite de autorităţile fiscale competente din statul membru de destinaţie;

    b) să plătească accizele la momentul recepţionării mărfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme;

    c) să ţină contabilitatea livrărilor de produse;

    d) să indice autorităţii fiscale competente locul în care sunt livrate mărfurile.

    (4) Pentru situaţiile reglementate la art. 192^8, vânzătorul poate desemna un reprezentant fiscal, în forma şi maniera prevăzute la alin. (2) şi (3).

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^9 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 192^10*) - Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare

    Operatorii înregistraţi şi neînregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite autorităţii fiscale competente o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia, în condiţiile stabilite prin norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^10 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 5^3-a - Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

ART. 192^11*) - Registrul electronic de date

    (1) Autoritatea fiscală competentă va lua măsuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care să conţină o listă a persoanelor autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi o listă a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale.

    (2) Persoanelor autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de către autoritatea fiscală competentă un cod de accize, a cărui configuraţie se va face conform prevederilor din norme.

    (3) Datele descrise la alin. (1) vor fi comunicate autorităţii fiscale competente din fiecare stat membru. Toate datele vor fi utilizate numai pentru a verifica dacă o persoană sau un loc sunt autorizate sau înregistrate.

    (4) Autoritatea fiscală competentă va lua măsuri pentru ca persoanelor implicate în circulaţia intracomunitară a produselor supuse accizelor să li se permită să obţină confirmarea informaţiilor deţinute.

    (5) Orice informaţie comunicată, indiferent în ce fel, este de natură confidenţială, este supusă obligaţiei secretului fiscal şi beneficiază de protecţia aplicată informaţiilor similare, conform legislaţiei naţionale a statului membru care o primeşte.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 192^11 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 6-a - Obligaţiile plătitorilor de accize

ART. 193*) - Plata accizelor la bugetul de stat

    (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), termenul de plată a accizelor este:

    a) în cazul operatorilor înregistraţi - ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele accizabile;

    b) în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural - data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final.

    (3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.

------------

    *) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009:

    "(2) Prin derogare de la prevederile art. 193 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de combustibili prevăzute la art. 7, termenul de plată a accizelor este până la data de 30 iunie 2010 inclusiv.

    (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) nu se aplică prevederile art. 221 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 193 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 194*) - Depunerea declaraţiilor de accize

    (1) Orice plătitor de accize prevăzut la prezentul capitol are obligaţia de a depune lunar la autoritatea fiscală competentă o declaraţie de accize, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorul neînregistrat are obligaţia de a depune declaraţia de accize pentru fiecare operaţiune în parte.

    (3) Declaraţiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 189^1 şi la art. 192 alin. (9).

    (4) În situaţiile prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. b) şi e), trebuie să se depună imediat o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă şi, prin derogare de la prevederile art. 193, acciza se plăteşte în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă declaraţia.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 194 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 195*) - Documente fiscale

    (1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau deţinute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie să fie dovedită folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 5 zile. Această prevedere nu este aplicabilă pentru produsele accizabile transportate sau deţinute de către alte persoane decât comercianţii, în măsura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzării cu amănuntul.

    (2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însoţite de un document, astfel:

    a) mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv este însoţită de documentul administrativ de însoţire;

    b) mişcarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însoţită de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme;

    c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost plătită, este însoţit de factură sau aviz de însoţire, precum şi de documentul de însoţire simplificat, după caz.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 195 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 196*) - Evidenţe contabile

    Orice plătitor de accize are obligaţia de a ţine registre contabile precise, conform legislaţiei în vigoare, care să conţină suficiente informaţii pentru ca autorităţile fiscale să poată verifica respectarea prevederilor din prezentul titlu.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 196 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 197*) - Responsabilităţile plătitorilor de accize

    (1) Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor prezentului titlu şi celor ale legislaţiei vamale în vigoare.

    (2) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sunt obligaţi să depună la autoritatea fiscală competentă o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la stocul de materii prime şi produse finite la începutul lunii, achiziţiile de materii prime, cantitatea fabricată în cursul lunii, stocul de produse finite şi materii prime la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat în norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 197 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 198*) - Garanţii

    (1) Antrepozitarul autorizat - după acceptarea condiţiilor de autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat şi reprezentantul fiscal au obligaţia depunerii la autoritatea fiscală competentă a unei garanţii, conform prevederilor din norme, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.

    (2) Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în norme.

    (3) Valoarea garanţiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 198 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 7-a - Scutiri la plata accizelor

ART. 199*) - Scutiri generale

    (1) Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci când sunt destinate pentru:

    a) livrarea în contextul relaţiilor consulare sau diplomatice;

    b) organizaţiile internaţionale, recunoscute ca atare de către autorităţile publice ale României, şi membrii acestor organizaţii, în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale, care pun bazele acestor organizaţii, ori prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental;

    c) forţele armate aparţinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu excepţia Forţelor Armate ale României, precum şi pentru personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;

    d) consumul aflat sub incidenţa unui acord încheiat cu ţări nemembre sau organizaţii internaţionale, cu condiţia ca un astfel de acord să fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxă pe valoarea adăugată.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

    (3) Accizele nu se aplică pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul călătorilor şi al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în străinătate, în limitele şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 199 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 200*) - Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic şi alte produse alcoolice prevăzute la art. 162, atunci când sunt:

    a) complet denaturate, conform prescripţiilor legale;

    b) denaturate şi utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

    c) utilizate pentru producerea oţetului cu codul NC 2209;

    d) utilizate pentru producerea de medicamente;

    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum;

    f) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii;

    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fără cremă, cu condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia altor produse.

    h) *** Abrogată

    i) *** Abrogată

    j) *** Abrogată

    k) *** Abrogată

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), precum şi produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 200 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 200^1*) - Scutiri pentru tutun prelucrat

    (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor ştiinţifice şi celor privind calitatea produselor.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 200^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 201*) - Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:

    a) produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât aviaţia turistică în scop privat. Prin aviaţie turistică în scop privat se înţelege utilizarea unei aeronave de către proprietarul său sau de către persoana fizică ori juridică ce o deţine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale şi, în special, altele decât transportul de persoane ori de mărfuri sau prestări de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autorităţilor publice;

    b) produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru motor pentru navigaţia în apele comunitare şi pentru navigaţia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigaţia ambarcaţiunilor private de agrement. De asemenea, este scutită de la plata accizelor şi electricitatea produsă la bordul ambarcaţiunilor. Prin ambarcaţiune privată de agrement se înţelege orice ambarcaţiune utilizată de către proprietarul său sau de către persoana fizică ori juridică ce o deţine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale şi, în special, altele decât transportul de persoane sau de mărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autorităţilor publice;

    c) produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia de energie electrică, precum şi energia electrică utilizată pentru menţinerea capacităţii de a produce energie electrică;

    d) produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică;

    e) produsele energetice - gazul natural, cărbunele şi combustibilii solizi -, folosite de gospodării şi/sau de organizaţii de caritate;

    f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi vapoarelor;

    g) combustibilii pentru motor utilizaţi pentru operaţiunile de dragare în cursurile de apă navigabile şi în porturi;

    h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimică, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;

    i) produsele energetice care intră în România dintr-o ţară terţă, conţinute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizării drept combustibil pentru acel autovehicul, precum şi în containere speciale şi destinate utilizării pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipează acele containere;

    j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;

    k) orice produs energetic achiziţionat direct de la operatori economici producători, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituţii de asistenţă socială, instituţiilor de învăţământ şi lăcaşurilor de cult;

    l) produsele energetice, dacă astfel de produse sunt obţinute din unul sau mai multe dintre următoarele produse:

    - produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;

    - produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 şi de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;

    - produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 şi 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică;

    - produse obţinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 şi 4402;

    m) energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

    n) energia electrică obţinută de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, instalaţiile energetice amplasate în marea teritorială care nu sunt racordate la reţeaua electrică şi sursele electrice cu o putere activă instalată sub 250 KW;

    o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru încălzire.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

    (3) Produsele energetice care conţin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiază de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.

    (4) Prevederile alin. (1) şi (3) vor înceta să se aplice în cazul în care legea comunitară va impune conformarea cu obligaţiile de a plasa pe piaţă o proporţie minimă din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 201 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 8-a - Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat

ART. 202*) - Reguli generale

    (1) Prevederile prezentei secţiuni se aplică următoarelor produse accizabile:

    a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin norme;

    b) tutun prelucrat.

    (2) Nu este supus obligaţiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.

    (3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secţiuni.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 202 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 203*) - Responsabilitatea marcării

    Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi, operatorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi, potrivit precizărilor din norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 203 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 204*) - Proceduri de marcare

    (1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.

    (2) Dimensiunea şi elementele ce vor fi inscripţionate pe marcaje vor fi stabilite prin norme.

    (3) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul.

    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) şi (3) vor fi considerate ca nemarcate.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 204 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 205*) - Eliberarea marcajelor

    (1) Autoritatea fiscală competentă aprobă eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevăzute în norme.

    (2) Eliberarea marcajelor se face către:

    a) antrepozitarii autorizaţi pentru produsele accizabile prevăzute la art. 202;

    b) operatorii înregistraţi care achiziţionează produsele accizabile prevăzute la art. 202;

    c) persoanele care importă produsele accizabile prevăzute la art. 202, pe baza autorizaţiei de importator. Autorizaţia de importator se acordă de către autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.

    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri şi a unei garanţii la autoritatea fiscală competentă, sub forma şi în maniera prevăzute în norme.

    (4) Eliberarea marcajelor se face de către unitatea specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor din norme.

    (5) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării, conform prevederilor din norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 205 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 206*) - Confiscarea tutunului prelucrat

    (1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementează modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de tutun prelucrat, operatorilor înregistraţi sau importatorilor de astfel de produse, după cum urmează:

    a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricaţie al antrepozitarilor autorizaţi, în nomenclatorul de achiziţii al operatorilor înregistraţi sau al importatorilor se predau în totalitate acestora;

    b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare, antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de tutun prelucrat, a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5% .

    (2) Repartizarea fiecărui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de către antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi şi importatori, precum şi procedura de distrugere se efectuează conform normelor.

    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator înregistrat şi importator are obligaţia să asigure pe cheltuială proprie preluarea în custodie, transportul şi depozitarea cantităţilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 206 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

SECŢIUNEA a 8^1-a *** Abrogată

ART. 206^1 *** Abrogat

CAP. 1^1*) - Regimul accizelor armonizate

------------

    *) Conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederile art. I pct. 148 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 referitoare la capitolul I^1 "Regimul accizelor armonizate" se aplică începând cu data de 1 aprilie 2010.

SECŢIUNEA 1 - Dispoziţii generale

ART. 206^2 - Sfera de aplicare

    Accizele armonizate, denumite în continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse:

    a) alcool şi băuturi alcoolice;

    b) tutun prelucrat;

    c) produse energetice şi electricitate.

ART. 206^3 - Definiţii

    În înţelesul prezentului capitol, se vor folosi următoarele definiţii:

    1. produsele accizabile sunt produsele prevăzute la art. 206^2, supuse reglementărilor privind accizele potrivit prezentului capitol;

    2. producţia de produse accizabile reprezintă orice operaţiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice formă;

    3. antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal;

    4. antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale, în condiţiile prevăzute de prezentul capitol şi de normele metodologice;

    5. Tratat înseamnă Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

    6. stat membru şi teritoriul unui stat membru înseamnă teritoriul fiecărui stat membru al Comunităţii căruia i se aplică conformitate cu art. 299 din Tratat, cu excepţia teritoriilor terţe;

    7. Comunitate şi teritoriul Comunităţii înseamnă teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;

    8. teritorii terţe înseamnă teritoriile prevăzute la art. 206^4 alin. (2) şi (3);

    9. ţară terţă înseamnă orice stat sau teritoriu căruia nu i se aplică Tratatul;

    10. procedură vamală suspensivă sau regim vamal suspensiv înseamnă oricare dintre procedurile speciale prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, al căror obiect îl constituie mărfurile necomunitare în momentul intrării pe teritoriul vamal al Comunităţii, depozitarea temporară, zonele libere sau antrepozitele libere, precum şi oricare dintre procedurile prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest regulament;

    11. regim suspensiv de accize înseamnă un regim fiscal aplicat producerii, transformării, deţinerii sau deplasării de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;

    12. import de produse accizabile înseamnă intrarea pe teritoriul Comunităţii de produse accizabile, cu excepţia cazului în care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Comunităţii, sunt plasate sub un regim sau sub o procedură vamală suspensivă, precum şi ieşirea lor dintr-un regim ori o procedură vamală suspensivă;

    13. destinatar înregistrat înseamnă persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale şi în condiţiile prevăzute în normele metodologice, să primească produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru;

    14. expeditor înregistrat înseamnă persoana fizică sau juridică care importă produse accizabile şi este autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale şi în condiţiile prevăzute în normele metodologice, exclusiv să expedieze produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize în urma punerii în liberă circulaţie a acestora în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92;

    15. codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului vamal comun, corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul capitol şi noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele metodologice;

    16. supraveghere fiscală reprezintă orice acţiune sau procedură de intervenţie a autorităţii competente pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea fraudei fiscale.

ART. 206^4 - Alte teritorii de aplicare

    (1) Sunt considerate teritorii terţe următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii:

    a) insulele Canare;

    b) departamentele franceze de peste mări;

    c) insulele Aland;

    d) insulele Anglo-Normande ( Channel Islands ).

    (2) Sunt considerate teritorii terţe şi teritoriile care intră sub incidenţa art. 299 alin. (4) din Tratat, precum şi următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii:

    a) insula Helgoland ;

    b) teritoriul Busingen;

    c) Ceuta ;

    d) Melilla ;

    e) Livigno;

    f) Campione d'Italia;

    g) apele italiene ale lacului Lugano.

    (3) Operaţiunile cu produse accizabile efectuate provenind din sau având ca destinaţie:

    a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplasări dinspre sau către Franţa;

    b) San Marino sunt tratate ca deplasări dinspre sau către Italia;

    c) zonele Akrotiri şi Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit sunt tratate ca deplasări dinspre sau către Cipru;

    d) insula Man sunt tratate ca deplasări dinspre sau către Regatul Unit;

    e) Jungholz şi Mittelberg (Kleines Walsertal) sunt tratate ca deplasări dinspre sau către Germania .

    (4) Formalităţile stabilite prin dispoziţiile vamale comunitare cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al Comunităţii se aplică mutatis mutandis intrării pe teritoriul Comunităţii a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile menţionate la alin. (1).

    (5) Formalităţile stabilite prin dispoziţiile vamale comunitare cu privire la ieşirea produselor din teritoriul vamal al Comunităţii se aplică mutatis mutandis ieşirii produselor accizabile de pe teritoriul Comunităţii care au ca destinaţie unul dintre teritoriile menţionate la alin. (1).

    (6) Secţiunile a 7-a şi a 9-a din prezentul capitol nu se aplică produselor accizabile care fac obiectul unei proceduri sau al unui regim vamal suspensiv.

ART. 206^5 - Faptul generator

    Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:

    a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extracţiei acestora, pe teritoriul Comunităţii;

    b) importului acestora pe teritoriul Comunităţii.

ART. 206^6 - Exigibilitatea

    (1) Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum.

    (2) Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în statul membru în care are loc eliberarea pentru consum.

ART. 206^7 - Eliberarea pentru consum

    (1) În înţelesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum reprezintă:

    a) ieşirea produselor accizabile, inclusiv neregulamentară, dintr-un regim suspensiv de accize;

    b) deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol;

    c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentară, în afara unui regim suspensiv de accize;

    d) importul de produse accizabile, chiar şi neregulamentar, cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat după import, în regim suspensiv de accize;

    e) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă.

    (2) Eliberare pentru consum se consideră şi deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru şi pentru care accizele nu au fost percepute în România.

    (3) Momentul eliberării pentru consum este:

    a) în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 2, momentul primirii produselor accizabile de către destinatarul înregistrat;

    b) în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 4, momentul primirii produselor accizabile de către beneficiarul scutirii de la art. 206^56;

    c) în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (3), momentul primirii produselor accizabile la locul de livrare directă.

    (4) Nu se consideră eliberare pentru consum mişcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condiţiile prevăzute în secţiunea a 9-a din prezentul capitol şi conform prevederilor din normele metodologice, către:

    a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;

    b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;

    c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.

    (5) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauză ce ţine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de către autoritatea competentă, nu este considerată eliberare pentru consum.

    (6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile trebuie dovedită autorităţii competente, potrivit precizărilor din normele metodologice.

    (7) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea este considerată eliberare pentru consum.

    (8) În cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se consideră atunci când produsul energetic este oferit spre vânzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire.

    (9) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, se consideră eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizaţia. Acciza devine exigibilă la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicării deciziei de anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

ART. 206^8 - Importul

    (1) În înţelesul prezentului titlu, import reprezintă orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu excepţia:

    a) plasării produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România;

    b) distrugerii sub supravegherea autorităţii vamale a produselor accizabile;

    c) plasării produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în condiţiile prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.

    (2) Se consideră de asemenea import:

    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul rămâne în România;

    b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;

    c) apariţia oricărui alt eveniment care generează obligaţia plăţii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.

ART. 206^9 - Plătitori de accize

    (1) Persoana plătitoare de accize care au devenit exigibile este:

    a) în ceea ce priveşte ieşirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1) lit. a):

    1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele căreia se efectuează această eliberare şi, în cazul ieşirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice altă persoană care a participat la această ieşire;

    2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfel cum este definită la art. 206^41 alin. (1), (2) şi (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice altă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate cu art. 206^54 alin. (1) şi (2), precum şi orice persoană care a participat la ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri;

    b) în ceea ce priveşte deţinerea unor produse accizabile, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1) lit. b): persoana care deţine produsele accizabile sau orice altă persoană implicată în deţinerea acestora;

    c) în ceea ce priveşte producerea unor produse accizabile, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, în cazul unei produceri neregulamentare, orice altă persoană implicată în producerea acestora;

    d) în ceea ce priveşte importul unor produse accizabile, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1) lit. d): persoana care declară produsele accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului ori, în cazul unui import neregulamentar, orice altă persoană implicată în importul acestora.

    (2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate să plătească aceeaşi datorie privind accizele, acestea sunt obligate să plătească în solidar acea datorie.

SECŢIUNEA a 2-a  - Alcool şi băuturi alcoolice

 ART. 206^10 - Bere

    (1) În înţelesul prezentului capitol, bere reprezintă orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care conţine un amestec de bere şi de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, şi într-un caz, şi în altul, o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.

    (2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală care nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (3) Prin mici producători de bere independenţi se înţelege toţi operatorii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic, sunt independenţi faţă de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic producător de bere.

    (4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie pe care le deţine, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (5) Este exceptată de la plata accizelor berea fabricată de persoana fizică şi consumată de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândută.

ART. 206^11 - Vinuri

    (1) În înţelesul prezentului capitol, vinurile sunt:

    a) vinuri liniştite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 şi 2205, cu excepţia vinului spumos, aşa cum este definit la lit. b), şi care:

    1. au o concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare; sau

    2. au o concentraţie alcoolică mai mare de 15% în volum, dar care nu depăşeşte 18% în volum, au fost obţinute fără nicio îmbogăţire şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare;

    b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 şi 2205 şi care:

    1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip "ciupercă", fixat cu ajutorul legăturilor, sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie egală sau mai mare de 3 bari; şi

    2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

    (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizică şi consumat de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândut.

ART. 206^12 - Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

    (1) În înţelesul prezentului capitol, băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, reprezintă:

    a) băuturi fermentate liniştite, care se încadrează la codurile NC 2204 şi 2205 şi care nu sunt prevăzute la art. 206^11, precum şi toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excepţia altor băuturi fermentate spumoase, aşa cum sunt definite la lit. b), şi a produsului prevăzut la art. 206^10, având:

    1. o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 10% în volum; sau

    2. o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 10% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare;

    b) băuturi fermentate spumoase care se încadrează la codurile NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 şi 2205, care nu intră sub incidenţa art. 206^11 şi care sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip "ciupercă", fixat cu ajutorul legăturilor, sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie egală sau mai mare de 3 bari şi care:

    1. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 13% în volum; sau

    2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, fabricate de persoana fizică şi consumate de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândute.

ART. 206^13 - Produse intermediare

    (1) În înţelesul prezentului capitol, produsele intermediare reprezintă toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 22% în volum, şi care se încadrează la codurile NC 2204, 2205 şi 2206 00, dar care nu intră sub incidenţa art. 206^10 - 206^12.

    (2) Se consideră produs intermediar şi orice băutură fermentată liniştită prevăzută la art. 206^12 alin. (1) lit. a), care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 5,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este în proporţie de peste 50% provenită din baza fermentată liniştită, inclusiv vin şi bere.

    (3) Se consideră produs intermediar şi orice băutură fermentată spumoasă prevăzută la art. 206^12 alin. (1) lit. b), care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 8,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este în proporţie de peste 50% provenită din baza fermentată liniştită, inclusiv vin.

ART. 206^14 - Alcool etilic

    (1) În înţelesul prezentului capitol, alcool etilic reprezintă:

    a) toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum şi care sunt încadrate la codurile NC 2207 şi 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;

    b) produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 22% în volum şi care sunt cuprinse în codurile NC 2204, 2205 şi 2206 00;

    c) ţuică şi rachiuri de fructe;

    d) băuturi spirtoase potabile care conţin produse, în soluţie sau nu.

    (2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a căror producţie nu depăşeşte 10 hectolitri alcool pur/an, se aplică accize specifice reduse.

    (4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic şi economic de orice altă distilerie, nu funcţionează sub licenţa de produs a unei alte distilerii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele metodologice.

SECŢIUNEA a 3-a - Tutun prelucrat

ART. 206^15 - Tutun prelucrat

    (1) În înţelesul prezentului capitol, tutun prelucrat reprezintă:

    a) ţigarete;

    b) ţigări şi ţigări de foi;

    c) tutun de fumat:

    1. tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete;

    2. alte tutunuri de fumat.

    (2) Se consideră ţigarete:

    a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare şi care nu sunt ţigări sau ţigări de foi, în sensul alin. (3);

    b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;

    c) rulourile de tutun care se pot înfăşura în hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;

    d) orice produs care conţine parţial alte substanţe decât tutunul, dar care respectă criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c).

    (3) Se consideră ţigări sau ţigări de foi, dacă se pot fuma ca atare, după cum urmează:

    a) rulourile de tutun care conţin în totalitate tutun natural;

    b) rulourile de tutun care au un înveliş exterior din tutun natural;

    c) rulourile de tutun care au o umplutură din amestec tăiat fin, înveliş exterior de culoarea normală a unei ţigări, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muştiucul, dacă este cazul, şi un liant, cu condiţia ca:

    1. învelişul şi liantul să fie din tutun reconstituit;

    2. masa unitară a rolei de tutun, excluzând filtrul sau muştiucul, să nu fie sub 1,2 grame; şi

    3. învelişul să fie fixat în formă de spirală, cu un unghi ascuţit de minimum 30 grade faţă de axa longitudinală a ţigării;

    d) rulourile de tutun, care au o umplutură din amestec tăiat fin, înveliş exterior de culoare normală a unei ţigări, din tutun reconstituit, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muştiucul, dacă este cazul, cu condiţia ca:

    1. masa unitară a ruloului, excluzând filtrul şi muştiucul, să fie egală sau mai mare de 2,3 grame; şi

    2. circumferinţa ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea ţigării să nu fie sub 34 mm;

    e) orice produs care conţine parţial alte substanţe decât tutunul, dar care respectă criteriile de la lit. a), b), c) sau d) şi are învelişul din tutun natural, învelişul şi liantul din tutun reconstituit sau învelişul din tutun reconstituit.

    (4) Se consideră tutun de fumat:

    a) tutunul tăiat sau fărâmiţat într-un alt mod, răsucit ori presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;

    b) resturi de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu sunt prevăzute la alin. (2) şi (3) şi care pot fi fumate;

    c) orice produs care constă total sau parţial din alte substanţe decât tutunul, dar care îndeplineşte, pe de altă parte, criteriile prevăzute la lit. a) sau b).

    (5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete:

    a) tutunul de fumat, aşa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime sub 1 mm;

    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime mai mare de 1 mm, dacă tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzării pentru rularea ţigaretelor.

    (6) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca două ţigarete, atunci când are o lungime, excluzând filtrul şi muştiucul, mai mare de 9 cm, fără să depăşească 18 cm, ca 3 ţigarete, când are o lungime, excluzând filtrul şi muştiucul, mai mare de 18 cm, fără să depăşească 27 cm, şi aşa mai departe.

SECŢIUNEA a 4-a - Produse energetice

ART. 206^16 - Produse energetice

    (1) În înţelesul prezentului capitol, produsele energetice sunt:

    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 şi de la 2704 la 2715;

    c) produsele cu codurile NC 2901 şi 2902;

    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    e) produsele cu codul NC 3403;

    f) produsele cu codul NC 3811;

    g) produsele cu codul NC 3817;

    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor.

    (2) Intră sub incidenţa prevederilor secţiunilor a 7-a şi a 9-a doar următoarele produse energetice:

    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50;

    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29, prevederile secţiunii a 9-a se vor aplica numai circulaţiei comerciale în vrac;

    d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepţia 2711 11, 2711 21 şi 2711 29;

    e) produsele cu codul NC 2901 10;

    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 şi 2902 44;

    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau pentru motor.

    (3) Produsele energetice pentru care se datorează accize sunt:

    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 şi 2710 11 59;

    b) benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49;

    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;

    d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 şi 2710 19 25;

    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 până la 2711 19 00;

    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00;

    g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69;

    h) cărbunele şi cocsul cu codurile NC 2701, 2702 şi 2704.

    (4) Produsele energetice, altele decât cele prevăzute la alin. (3), sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în funcţie de destinaţie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentru motor echivalent.

    (5) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creşte volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.

    (6) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice altă hidrocarbură, cu excepţia turbei, destinată a fi utilizată, pusă în vânzare sau utilizată pentru încălzire este accizată cu acciza aplicabilă produsului energetic echivalent.

    (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de producţie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator de accize în cazul în care consumul constă în produse energetice produse în incinta acelui loc de producţie. Când acest consum se efectuează în alte scopuri decât cel de producţie şi, în special, pentru propulsia vehiculelor, se consideră fapt generator de accize.

ART. 206^17 - Gaz natural

    (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizării de către distribuitorii sau redistribuitorii autorizaţi potrivit legii direct către consumatorii finali.

    (2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului natural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (3) Atunci când gazul natural este furnizat în România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibilă la furnizarea către consumatorul final şi va fi plătită de o societate desemnată de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie să fie înregistrată la autoritatea competentă din România.

ART. 206^18 - Cărbune, cocs şi lignit

    Cărbunele, cocsul şi lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni exigibile la momentul livrării de către operatorii economici producători sau de către operatorii economici care efectuează achiziţii intracomunitare ori care importă astfel de produse. Aceşti operatori economici au obligaţia să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

SECŢIUNEA a 5-a - Energie electrică

ART. 206^19 - Energie electrică

    (1) În înţelesul prezentului capitol, energia electrică este produsul cu codul NC 2716.

    (2) Energia electrică va fi supusă accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul furnizării energiei electrice către consumatorii finali.

    (3) Prin derogare de la prevederile art. 206^5, nu se consideră ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrică utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce, de a transporta şi de a distribui energie electrică, în limitele stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (4) Operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei electrice au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (5) Atunci când energia electrică este furnizată în România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibilă la furnizarea către consumatorul final şi va fi plătită de o societate desemnată de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie să fie înregistrată la autoritatea competentă din România.

SECŢIUNEA a 6-a - Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică

ART. 206^20 - Excepţii

    (1) Nu se datorează accize pentru:

    1. căldura rezultată şi produsele cu codurile NC 4401 şi 4402;

    2. următoarele utilizări de produse energetice şi energie electrică:

    a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire;

    b) utilizarea duală a produselor energetice. Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încălzire, cât şi în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încălzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimică şi în procesele electrolitic şi metalurgic se consideră a fi utilizare duală;

    c) energia electrică utilizată în principal în scopul reducerii chimice şi în procesele electrolitice şi metalurgice;

    d) energia electrică, atunci când reprezintă mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele metodologice;

    e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (2) Nu se consideră producţie de produse energetice:

    a) operaţiunile pe durata cărora sunt obţinute accidental mici cantităţi de produse energetice;

    b) operaţiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibilă refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu condiţia ca acciza deja plătită pentru un asemenea produs să nu fie mai mică decât acciza care poate fi cuvenită, dacă produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;

    c) o operaţie constând din amestecul - în afara unui loc de producţie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu condiţia ca:

    1. accizele asupra componentelor să fi fost plătite anterior; şi

    2. suma plătită să nu fie mai mică decât suma accizei care ar putea să fie aplicată asupra amestecului.

    (3) Condiţia prevăzută la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica dacă acel amestec este scutit pentru o utilizare specifică.

    (4) Modalitatea şi condiţiile de aplicare a alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

SECŢIUNEA a 7-a - Regimul de antrepozitare

ART. 206^21 - Reguli generale

    (1) Producţia şi transformarea produselor accizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal.

    (2) Deţinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.

    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru:

    a) berea, vinurile şi băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu;

    b) vinurile liniştite realizate de micii producători care obţin în medie mai puţin de 200 hl de vin pe an.

    c) energia electrică, gazul natural, cărbunele şi cocsul.

    (4) În cazul în care micii producători prevăzuţi la alin. (3) lit. b) realizează ei înşişi tranzacţii intracomunitare, aceştia informează autorităţile competente şi respectă cerinţele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol, conform precizărilor din normele metodologice.

    (5) Atunci când micii producători de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiţi de la obligaţiile privind deplasarea şi monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din România informează autoritatea competentă teritorială cu privire la livrările de vin primite, prin intermediul documentului solicitat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizărilor din normele metodologice.

    (6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile.

    (7) Deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.

    (8) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către avioane şi nave sau care desfăşoară activitate în regim duty-free, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (9) Este interzisă producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

    (10) Este interzisă deţinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost percepută.

ART. 206^22 - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

    (1) Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea competentă.

    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca un loc să funcţioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă, în modul şi în forma prevăzute în normele metodologice.

    (3) Cererea trebuie să conţină informaţii şi să fie însoţită de documente cu privire la:

    a) amplasarea şi natura locului;

    b) tipurile şi cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse şi/sau depozitate în decursul unui an;

    c) lista produselor accizabile care urmează a fi achiziţionate în regim suspensiv de accize în vederea utilizării ca materie primă în cadrul activităţii de producţie de produse accizabile;

    d) identitatea şi alte informaţii cu privire la persoana care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

    e) organizarea administrativă, fluxurile operaţionale, randamentul utilajelor şi instalaţiilor şi alte date relevante pentru colectarea şi determinarea accizelor, prevăzute într-un manual de procedură;

    f) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerinţele prevăzute la art. 206^26.

    (4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului activităţii ce urmează a se desfăşura în antrepozitul fiscal, conform precizărilor din normele metodologice.

    (5) Persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate a sediului unde locul este amplasat.

    (6) Persoana care îşi manifestă în mod expres intenţia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea competentă o singură cerere. Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute de prezentul capitol, aferente fiecărei locaţii.

ART. 206^23 - Condiţii de autorizare

    (1) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile înregistrate în ultimul an calendaristic trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele potenţiale aferente;

    b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să nu permită scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor, conform prevederilor din normele metodologice;

    c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile, cu excepţiile prevăzute la art. 206^21 alin. (8);

    d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi în mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească că poate îndeplini cerinţele prevăzute la art. 206^26.

    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pe grupe de produse accizabile şi categorii de antrepozitari, conform precizărilor din normele metodologice.

    (3) Locurile aferente rezervei de stat şi rezervei de mobilizare se asimilează antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din normele metodologice.

ART. 206^24 - Autorizarea ca antrepozit fiscal

    (1) Autoritatea competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare.

    (2) Autorizaţia va conţine următoarele:

    a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;

    b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;

    c) descrierea şi amplasarea locului antrepozitului fiscal;

    d) tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal şi natura activităţii;

    e) capacitatea de depozitare a produselor accizabile în antrepozitul fiscal, în cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare;

    f) nivelul garanţiei;

    g) data de începere a valabilităţii autorizaţiei;

    h) orice alte informaţii relevante pentru autorizare.

    (3) Autorizaţiile pot fi modificate de către autoritatea competentă.

    (4) Înainte de a fi modificată autorizaţia, autoritatea competentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării propuse şi asupra motivelor acesteia.

    (5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autorităţii competente modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.

ART. 206^25 - Respingerea cererii de autorizare

    (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris, odată cu motivele luării acestei decizii.

    (2) În cazul în care autoritatea competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.

ART. 206^26 - Obligaţiile antrepozitarului autorizat

    (1) Orice antrepozitar autorizat are obligaţia de a îndeplini următoarele cerinţe:

    a) să constituie în favoarea autorităţii competente, dacă se consideră necesar, o garanţie, în cazul producţiei, transformării şi deţinerii de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi o garanţie obligatorie pentru circulaţia acestor produse în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile art. 206^54 şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice;

    b) să instaleze şi să menţină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare securităţii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;

    c) să asigure menţinerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autorităţii competente sub forma şi procedura prevăzute în normele metodologice;

    d) să ţină evidenţe exacte şi actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare şi produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale şi expediate din antrepozitele fiscale, şi să prezinte evidenţele corespunzătoare, la cererea autorităţilor competente;

    e) să ţină un sistem corespunzător de evidenţă a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil şi de securitate;

    f) să asigure accesul autorităţii competente în orice zonă a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare şi în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;

    g) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea competentă, la cererea acestora;

    h) să asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autorităţii competente;

    i) să cerceteze şi să raporteze către autoritatea competentă orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;

    j) să înştiinţeze autorităţile competente despre orice modificare ce intenţionează să o aducă asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitar, cu minimum 5 zile înainte de producerea modificării;

    k) să se conformeze cu alte cerinţe impuse prin normele metodologice.

    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pe grupe de produse accizabile şi pe categorii de antrepozitari, conform precizărilor din normele metodologice.

ART. 206^27 - Regimul de transfer al autorizaţiei

    (1) Autorizaţiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizaţi numiţi şi nu sunt transferabile.

    (2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizaţia nu va fi transferată în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare.

ART. 206^28 - Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei

    (1) Autoritatea competentă poate anula autorizaţia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal.

    (2) Autoritatea competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal în următoarele situaţii:

    a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă:

    1. persoana a decedat;

    2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    3. activitatea desfăşurată este în situaţie de faliment sau de lichidare;

    b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă:

    1. în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau

    2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 206^26 sau la art. 206^53 - 206^55;

    d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;

    e) pentru situaţia prevăzută la alin. (9);

    f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevăzută în normele metodologice, conform art. 206^23 alin. (1) lit. a).

    (3) Autoritatea competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal şi în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) La propunerea organelor de control, autoritatea competentă poate suspenda autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, astfel:

    a) pe o perioadă de 1 - 6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre faptele contravenţionale ce atrag suspendarea autorizaţiei;

    b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Decizia prin care autoritatea competentă a hotărât suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de antrepozit fiscal va fi comunicată şi antrepozitarului deţinător al autorizaţiei.

    (6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaţiei în vigoare.

    (7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz. Decizia de anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte începând de la data emiterii autorizaţiei.

    (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă.

    (9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.

    (10) În cazul anulării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării.

    (11) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării.

    (12) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -, în condiţiile prevăzute de normele metodologice.

SECŢIUNEA a 8-a - Destinatarul înregistrat

ART. 206^29 - Destinatarul înregistrat

    (1) Destinatarul înregistrat poate să-şi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei valabile emisă de autoritatea competentă, potrivit prevederilor din normele metodologice, în care va fi înscris şi codul de accize atribuit de această autoritate.

    (2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a deţine sau de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize.

    (3) Un destinatar înregistrat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

    a) să garanteze plata accizelor în condiţiile prevăzute în normele metodologice, înaintea expedierii de către antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;

    b) la încheierea deplasării, să înscrie în evidenţa contabilă produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize;

    c) să accepte orice control al autorităţii competente, pentru a se asigura că produsele au fost primite.

    (4) Destinatarul înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile trebuie să îndeplinească cerinţele de la alin. (3), iar autorizarea prevăzută la art. 206^3 pct. 13 se face pentru o cantitate-limită de produse accizabile, pentru un singur expeditor şi pentru o perioadă de timp limitată, potrivit prevederilor din normele metodologice.

SECŢIUNEA a 9-a - Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

ART. 206^30 - Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

    (1) Antrepozitarii autorizaţi de către autorităţile competente ale unui stat membru sunt recunoscuţi ca fiind autorizaţi atât pentru circulaţia naţională, cât şi pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile.

    (2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize pe teritoriul Comunităţii, inclusiv dacă produsele sunt deplasate via o ţară terţă sau un teritoriu terţ:

    a) de la un antrepozit fiscal la:

    1. un alt antrepozit fiscal;

    2. un destinatar înregistrat;

    3. un loc de unde produsele accizabile părăsesc teritoriul Comunităţii, în sensul art. 206^34 alin. (1);

    4. un destinatar în sensul art. 206^56 alin. (1), în cazul în care produsele sunt expediate din alt stat membru;

    b) de la locul de import către oricare dintre destinaţiile prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză sunt expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului articol, locul de import înseamnă locul unde se află produsele în momentul în care sunt puse în liberă circulaţie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 şi lit. b), şi cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 206^29 alin. (3), produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.

    (4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia de a depune raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1).

    (5) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi deplasărilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.

    (6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize începe, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), în momentul în care produsele accizabile părăsesc antrepozitul fiscal de expediţie şi, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b), în momentul în care aceste produse sunt puse în liberă circulaţie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.

    (7) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile se încheie:

    1. în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4 şi lit. b), în momentul în care destinatarul a recepţionat produsele accizabile;

    2. în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. 3, în momentul în care produsele accizabile au părăsit teritoriul Comunităţii.

ART. 206^31 - Documentul administrativ electronic

    (1) Deplasarea intracomunitară de produse accizabile este considerată ca având loc în regim suspensiv de accize doar dacă este acoperită de un document administrativ electronic procesat, în conformitate cu alin. (2) şi (3).

    (2) În sensul alin. (1), expeditorul din România înaintează un proiect de document administrativ electronic la autorităţile competente, prin intermediul sistemului informatizat prevăzut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor supuse accizelor, denumit în continuare sistemul informatizat.

    (3) Autorităţile competente prevăzute la alin. (2) efectuează o verificare electronică a datelor din proiectul de document administrativ electronic, iar în cazul în care:

    a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fără întârziere;

    b) datele sunt corecte, autoritatea competentă atribuie documentului un cod de referinţă administrativ unic şi îl comunică expeditorului.

    (4) În cazurile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) şi la art. 206^30 alin. (3), autoritatea competentă transmite fără întârziere documentul administrativ electronic autorităţii competente din statul membru de destinaţie, care la rândul ei îl transmite destinatarului, în cazul în care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat. Dacă produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din România, autoritatea competentă înaintează documentul administrativ electronic direct acestui destinatar.

    (5) În cazul prevăzut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competentă din România înaintează documentul administrativ electronic autorităţii competente din statul membru în care declaraţia de export este depusă în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, denumit în continuare statul membru de export, dacă statul membru de export este altul decât România.

    (6) Atunci când expeditorul este din România, acesta furnizează persoanei care însoţeşte produsele accizabile un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic.

    (7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din România, deplasarea produselor este însoţită de un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document comercial care menţionează codul de referinţă administrativ unic, identificabil în mod clar.

    (8) Documentele prevăzute la alin. (6) şi (7) trebuie să poată fi prezentate autorităţilor competente oricând sunt solicitate, pe întreaga durată a deplasării în regim suspensiv de accize.

    (9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivit prevederilor art. 206^30 alin. (6).

    (10) În cursul deplasării în regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinaţia, prin intermediul sistemului informatizat, şi poate indica o nouă destinaţie, care trebuie să fie una dintre destinaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 206^30 alin. (3), după caz.

    (11) În cazul deplasării intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritimă sau pe căi navigabile interioare, către un destinatar care nu este cunoscut cu siguranţă în momentul în care expeditorul înaintează proiectul de document administrativ electronic prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă poate autoriza ca expeditorul să nu includă în documentul în cauză datele privind destinatarul, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute şi cel târziu la momentul încheierii deplasării, expeditorul transmite datele sale autorităţilor competente, utilizând procedura prevăzută la alin. (10).

ART. 206^32 - Divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize

    Autoritatea competentă poate permite expeditorului, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca expeditorul să divizeze o deplasare intracomunitară de produse energetice în regim suspensiv de accize în două sau mai multe deplasări, cu condiţia ca:

    1. să nu se modifice cantitatea totală de produse accizabile;

    2. divizarea să se desfăşoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedură;

    3. autoritatea competentă din statul membru unde se efectuează divizarea să fie informată cu privire la locul unde se efectuează divizarea.

ART. 206^33 - Raportul de primire a produselor accizabile

    (1) La primirea de produse accizabile în România, în oricare dintre destinaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art. 206^30 alin. (3), destinatarul trebuie să înainteze fără întârziere şi nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepţia cazurilor justificate corespunzător autorităţilor competente potrivit precizărilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit în continuare raport de primire, utilizând sistemul informatizat.

    (2) Modalităţile de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de către destinatarii menţionaţi la art. 206^56 alin. (1) sunt prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (3) Autoritatea competentă a destinatarului din România efectuează o verificare electronică a datelor din raportul de primire, după care:

    1. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat fără întârziere despre acest fapt;

    2. în cazul în care datele sunt corecte, autoritatea competentă a destinatarului confirmă înregistrarea raportului de primire şi îl transmite autorităţii competente din statul membru de expediţie.

    (4) Atunci când expeditorul este din România, raportul de primire se înaintează acestuia de către autoritatea competentă din România.

    (5) În cazul în care locul de expediţie şi cel de destinaţie se află în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se confirmă expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 206^34 - Raportul de export

    (1) În situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi, după caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autorităţile competente din statul membru de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de ieşire, prevăzută la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, sau de biroul unde se realizează formalităţile prevăzute la art. 206^4 alin. (5), prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Comunităţii.

    (2) Autorităţile competente din statul membru de export verifică pe cale electronică datele ce rezultă din viza prevăzută la alin. (1). Odată ce aceste date au fost verificate şi atunci când statul membru de expediţie este diferit de statul membru de export, autorităţile competente din statul membru de export transmit raportul de export autorităţilor competente din statul membru de expediţie.

    (3) Autorităţile competente din statul membru de expediţie înaintează raportul de export expeditorului.

ART. 206^35 - Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie

    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 206^31 alin. (1), în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în următoarele condiţii:

    a) produsele să fie însoţite de un document pe suport hârtie care conţine aceleaşi date ca proiectul de document administrativ electronic prevăzut la art. 206^31 alin. (2);

    b) să informeze autorităţile competente înainte de începerea deplasării, prin depunerea unei copii a documentului prevăzut la lit. a). Această copie trebuie să fie vizată de autoritatea competentă a locului de expediere. Dacă indisponibilitatea sistemului este imputabilă expeditorului, acesta va furniza informaţii corespunzătoare cu privire la motivele acestei indisponibilităţi.

    (2) În cazul în care sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezintă un proiect de document administrativ electronic, în conformitate cu art. 206^31 alin. (2).

    (3) De îndată ce datele cuprinse în documentul administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu art. 206^31 alin. (3), acest document înlocuieşte documentul pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 206^31 alin. (4) şi (5), precum şi cele ale art. 206^33 şi 206^34 se aplică mutatis mutandis.

    (4) Până la momentul validării datelor din documentul administrativ electronic, deplasarea este considerată ca având loc în regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) lit. a).

    (5) O copie a documentului pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) lit. a) se păstrează de expeditor în evidenţele sale.

    (6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie, expeditorul comunică informaţiile prevăzute la art. 206^31 alin. (10) sau la art. 206^32 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. În acest scop, expeditorul în cauză informează autorităţile competente înaintea modificării destinaţiei sau a divizării deplasării. Prevederile alin. (2) - (5) se aplică mutatis mutandis.

ART. 206^36 - Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie

    (1) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) şi la art. 206^30 alin. (3), raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1) nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor accizabile în termenul prevăzut la respectivul articol deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situaţia prevăzută la art. 206^35 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3), destinatarul prezintă autorităţii competente din România, cu excepţia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hârtie care conţine aceleaşi date ca raportul de primire şi care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (2) Cu excepţia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competentă din România trimite o copie a documentului pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) autorităţii competente din statul membru de expediţie, care o transmite expeditorului sau o ţine la dispoziţia acestuia.

    (3) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezintă un raport de primire, în conformitate cu art. 206^33 alin. (1). Prevederile art. 206^33 alin. (3) şi (4) se aplică mutatis mutandis.

    (4) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplasării produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situaţia prevăzută la art. 206^35 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3), autorităţile competente din statul membru de export trimit autorităţilor competente din România un document pe suport hârtie care conţine aceleaşi date ca şi raportul de export şi care atestă încheierea deplasării, cu excepţia cazului în care raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (5) În cazul prevăzut la alin. (4), autorităţile competente din România transmit sau pun la dispoziţia expeditorului o copie a documentului pe suport hârtie.

    (6) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil în statul membru de export sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3) sunt îndeplinite, autorităţile competente din statul membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu art. 206^34 alin. (1). Prevederile art. 206^34 alin. (2) şi (3) se aplică mutatis mutandis.

ART. 206^37 - Încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 206^36, raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1) sau raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1) constituie dovada faptului că deplasarea produselor accizabile s-a încheiat, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7).

    (2) Prin derogare de la alin. (1), în absenţa unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele prevăzute la art. 206^36, se poate de asemenea furniza, în cazurile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) şi la art. 206^30 alin. (3), dovada încheierii deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize, printr-o adnotare făcută de autorităţile competente din statul membru de destinaţie, pe baza unor dovezi corespunzătoare, care să indice că produsele accizabile expediate au ajuns la destinaţia declarată sau, în cazul prevăzut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-o adnotare făcută de autorităţile competente din statul membru pe teritoriul căruia este situat biroul vamal de ieşire, care să ateste faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Comunităţii.

    (3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatar şi care conţine aceleaşi date ca raportul de primire sau de export constituie o dovadă corespunzătoare.

    (4) În momentul în care autorităţile competente din statul membru de expediţie au admis dovezile corespunzătoare, acestea închid deplasarea în sistemul informatizat.

ART. 206^38 - Structura şi conţinutul mesajelor

    (1) Structura şi conţinutul mesajelor care trebuie schimbate potrivit art. 206^31 - 206^34 de către persoanele şi autorităţile competente implicate în cazul unei deplasări intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, normele şi procedurile privind schimbul acestor mesaje, precum şi structura documentelor pe suport hârtie prevăzute la art. 206^35 şi 206^36 sunt stabilite de către Comisia Europeană.

    (2) Situaţiile în care sistemul informatizat este considerat indisponibil în România, precum şi normele şi procedurile care trebuie urmate în aceste situaţii sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 206^39 - Proceduri simplificate

    (1) Monitorizarea deplasărilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desfăşoară integral pe teritoriul României, se realizează potrivit procedurilor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stabilite pe baza prevederilor art. 206^31 - 206^37.

    (2) Prin acord şi în condiţiile stabilite de România cu alte state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplasările frecvente şi regulate de produse accizabile în regim suspensiv de accize care au loc între teritoriile acestora.

    (3) Prevederile alin. (2) includ deplasările prin conducte fixe.

ART. 206^40 - Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată

    (1) Deplasarea produselor accizabile puse în liberă circulaţie de către un importator care deţine autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea competentă din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv de accize, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) importatorul este autorizat de autoritatea competentă din statul său pentru efectuarea de operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;

    b) importatorul deţine cod de accize în statul membru de autorizare;

    c) deplasarea are loc între:

    1. un birou vamal de intrare din România şi un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România;

    2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate şi un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, mişcarea produselor accizabile fiind acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;

    3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate şi un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, mişcarea produselor accizabile fiind acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;

    d) produsele accizabile sunt însoţite de un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic prevăzut la art. 206^31 alin. (1).

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul importatorului înregistrat în România care deţine autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea vamală din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.

ART. 206^41 - Nereguli şi abateri

    (1) Atunci când s-a produs o neregulă în cursul unei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1) lit. a), se consideră că eliberarea pentru consum are loc în statul membru în care s-a produs neregula.

    (2) În cazul în care, pe parcursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost depistată o neregulă care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1) lit. a) şi nu este posibil să se determine unde s-a produs neregula, se consideră că aceasta s-a produs în statul membru şi la momentul în care aceasta a fost depistată.

    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţile competente din statul membru în care produsele au fost eliberate pentru consum sau în care se consideră că au fost eliberate pentru consum, trebuie să informeze autorităţile competente din statul membru de expediţie.

    (4) Când produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinaţie şi pe parcursul deplasării nu a fost constatată nicio neregulă care să fie considerată eliberare pentru consum potrivit art. 206^7 alin. (1) lit. a), se consideră că neregula s-a produs în statul membru de expediţie şi în momentul expedierii produselor accizabile. Face excepţie de la prevederile alin. (4) cazul în care în termen de 4 luni de la începerea deplasării în conformitate cu art. 206^30 alin. (6), expeditorul furnizează dovada încheierii deplasării sau a locului în care a fost comisă neregula, într-un mod considerat satisfăcător de autorităţile competente din statul membru de expediţie în conformitate cu art. 206^30 alin. (7). Dacă persoana care a constituit garanţia potrivit prevederilor art. 206^54 nu a avut sau nu a putut să aibă cunoştinţă de faptul că produsele nu au ajuns la destinaţie, acesteia i se acordă un termen de o lună de la comunicarea acestei informaţii de către autorităţile competente din statul membru de expediţie pentru a-i permite să aducă dovada încheierii deplasării, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7), sau a locului comiterii neregulii.

    (5) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (4), dacă statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data începerii deplasării, în conformitate cu art. 206^30 alin. (6), se aplică dispoziţiile alin. (1). În aceste situaţii, autorităţile competente din statul membru în care s-a comis neregula informează în acest sens autorităţile competente din statul membru în care au fost percepute accizele, care restituie sau remit accizele în momentul furnizării probei perceperii accizelor în celălalt stat membru.

    (6) În sensul prezentului articol, neregulă înseamnă o situaţie apărută în cursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, diferită de aceea prevăzută la art. 206^7 alin. (5) şi (6), din cauza căreia o deplasare sau un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat conform art. 206^30 alin. (7).

SECŢIUNEA a 10-a - Restituiri de accize

ART. 206^42 - Restituiri de accize

    (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 206^44 alin. (7), la art. 206^47 alin. (5) şi la art. 206^49 alin. (3) şi (4), precum şi a cazurilor prevăzute la art. 206^58 - 206^60, accizele privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la solicitarea persoanei în cauză, restituite sau remise de către autorităţile competente din statele membre unde respectivele produse au fost eliberate pentru consum, în situaţiile prevăzute de statele membre şi în conformitate cu condiţiile stabilite de statul membru în cauză, în scopul de a preveni orice formă posibilă de evaziune sau de abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte scutiri decât cele prevăzute la art. 206^56 şi art. 206^58 - 206^60.

    (2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele plătite vor putea fi restituite în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (3) Pentru băuturile alcoolice şi produsele din tutun retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele plătite pot fi restituite în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (4) Acciza restituită nu poate depăşi suma efectiv plătită.

SECŢIUNEA a 11-a - Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum

ART. 206^43 - Persoane fizice

    (1) Accizele pentru produsele accizabile achiziţionate de o persoană fizică pentru uz propriu şi transportate personal de aceasta în România sunt exigibile numai în statul membru în care se achiziţionează produsele accizabile.

    (2) Pentru a stabili dacă produsele accizabile prevăzute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea în vedere cel puţin următoarele cerinţe:

    a) statutul comercial al celui care deţine produsele accizabile şi motivele pentru care le deţine;

    b) locul în care se află produsele accizabile sau, dacă este cazul, modul de transport utilizat;

    c) orice document referitor la produsele accizabile;

    d) natura produselor accizabile;

    e) cantitatea de produse accizabile.

    (3) Produsele achiziţionate de persoanele fizice se consideră a fi destinate scopurilor comerciale, în condiţiile şi în cantităţile prevăzute în normele metodologice.

    (4) Produsele achiziţionate şi transportate în cantităţi superioare limitelor prevăzute în normele metodologice şi destinate consumului în România se consideră a fi achiziţionate în scopuri comerciale şi, în acest caz, se datorează acciza în România.

    (5) Acciza devine exigibilă în România şi pentru cantităţile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum într-un alt stat membru, dacă aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de către o persoană fizică sau în numele acesteia. În sensul acestui alineat, mijloace de transport atipice înseamnă transportul de combustibil în alte recipiente decât rezervoarele vehiculelor sau în canistre adecvate pentru combustibili şi transportul de produse lichide pentru încălzire în alte recipiente decât în camioane-cisternă folosite în numele unor operatori economici profesionişti.

ART. 206^44 - Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România

    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 206^47 alin. (1), în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru sunt deţinute în scopuri comerciale în România pentru a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele în cauză sunt supuse accizelor, iar accizele devin exigibile în România.

    (2) În sensul prezentului articol, deţinere în scopuri comerciale înseamnă deţinerea de produse accizabile de către o altă persoană decât o persoană fizică sau de către o persoană fizică în alte scopuri decât pentru uz propriu şi transportarea de către aceasta, în conformitate cu art. 206^43.

    (3) Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în România.

    (4) Persoana plătitoare de accize devenite exigibile este, în cazurile prevăzute la alin. (1), persoana care efectuează livrarea sau deţine produsele destinate livrării sau căreia îi sunt livrate produsele în România.

    (5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 206^49, în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru se deplasează în cadrul Comunităţii în scopuri comerciale, produsele în cauză nu sunt considerate ca fiind deţinute în aceste scopuri până în momentul în care ajung în România, cu condiţia ca deplasarea să se realizeze pe baza formalităţilor prevăzute la art. 206^45 alin. (1) şi (2).

    (6) Produsele accizabile deţinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectuează traversări sau zboruri între un alt stat membru şi România, dar care nu sunt disponibile pentru vânzare în momentul în care nava sau aeronava se află pe teritoriul unuia dintre cele două state membre, nu sunt considerate ca fiind deţinute în statul membru respectiv în scopuri comerciale.

    (7) În cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum în România şi care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea sau de remiterea accizelor dacă autoritatea competentă constată că accizele au devenit exigibile şi au fost percepute în acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice.

ART. 206^45 - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

    (1) În situaţia prevăzută la art. 206^44 alin. (1), produsele accizabile circulă între România şi alt stat membru sau între alt stat membru şi România, împreună cu un document de însoţire care conţine datele principale din documentul prevăzut la art. 206^31 alin. (1). Structura şi conţinutul documentului de însoţire sunt stabilite de Comisia Europeană.

    (2) Persoanele prevăzute la art. 206^44 alin. (4) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

    a) înaintea expedierii produselor, să depună o declaraţie la autoritatea competentă teritorială şi să garanteze plata accizelor;

    b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele;

    c) să accepte orice control care să permită autorităţii competente teritoriale să se asigure că produsele accizabile au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite.

ART. 206^46 - Documentul de însoţire

    (1) Documentul de însoţire se întocmeşte de către furnizor în 3 exemplare şi se utilizează după cum urmează:

    a) primul exemplar rămâne la furnizor;

    b) exemplarele 2 şi 3 însoţesc produsele accizabile pe timpul transportului până la primitor;

    c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;

    d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit furnizorului, cu certificarea recepţiei şi cu menţionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile în statul membru de destinaţie, dacă furnizorul solicită în mod expres acest lucru în scop de restituire de accize.

    (2) Modelul documentului de însoţire va fi prevăzut în normele metodologice.

ART. 206^47 - Vânzarea la distanţă

    (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru, care sunt achiziţionate de o persoană, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilită în România, care nu exercită o activitate economică independentă, şi care sunt expediate ori transportate către România, direct sau indirect, de către vânzător ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în România.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), accizele devin exigibile în România în momentul livrării produselor accizabile. Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se plătesc în conformitate cu procedura stabilită în normele metodologice.

    (3) Persoana plătitoare de accize în România este fie vânzătorul, fie un reprezentant fiscal stabilit în România şi autorizat de autorităţile competente din România. Atunci când vânzătorul nu respectă dispoziţiile alin. (4) lit. a), persoana plătitoare de accize este destinatarul produselor accizabile.

    (4) Vânzătorul sau reprezentantul fiscal trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

    a) înainte de expedierea produselor accizabile, trebuie să se înregistreze şi să garanteze plata accizelor în condiţiile stabilite şi la autoritatea competentă, prevăzute în normele metodologice;

    b) să plătească accizele la autoritatea competentă prevăzută la lit. a), după sosirea produselor accizabile;

    c) să ţină evidenţe contabile ale livrărilor de produse accizabile.

    (5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum în România, care sunt achiziţionate de o persoană, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilită în alt stat membru, care nu exercită o activitate economică independentă, şi care sunt expediate ori transportate către acel stat membru, direct sau indirect, de către vânzător ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în acel stat membru. Accizele percepute în România se restituie sau se remit, la solicitarea vânzătorului, dacă vânzătorul ori reprezentantul său fiscal a urmat procedurile stabilite la alin. (4), potrivit cerinţelor stabilite de autoritatea competentă din statul membru de destinaţie.

ART. 206^48 - Distrugeri şi pierderi

    (1) În situaţiile prevăzute la art. 206^44 alin. (1) şi la art. 206^47 alin. (1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, în cursul transportului acestora în alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de către autorităţile competente din statul membru în cauză, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru.

    (2) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile în cauză va fi dovedită într-un mod considerat satisfăcător de autorităţile competente din statul membru în care a avut loc distrugerea totală ori pierderea iremediabilă sau din statul membru în care aceasta a fost constatată, în cazul în care nu este posibil să se determine unde a avut loc. Garanţia depusă în temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4) lit. a) se va elibera.

    (3) Regulile şi condiţiile pe baza cărora se determină pierderile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în normele metodologice.

ART. 206^49 - Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile

    (1) Atunci când s-a comis o neregulă în cursul unei deplasări a produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1) sau cu art. 206^47 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul membru în care s-a comis neregula.

    (2) Atunci când s-a constatat o neregulă în cursul unei deplasări a produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1) sau cu art. 206^47 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum şi nu este posibil să se determine locul în care s-a comis neregula, se consideră că aceasta s-a comis în statul membru în care a fost constatată, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu toate acestea, dacă statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data achiziţionării produselor accizabile, se aplică dispoziţiile alin. (1).

    (3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora în conformitate cu art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau cu art. 206^47 alin. (4) lit. a) şi de orice persoană care a participat la neregulă.

    (4) Autorităţile competente din statul membru în care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere, accizele după perceperea acestora în statul membru în care a fost comisă ori constatată neregula. Autorităţile competente din statul membru de destinaţie eliberează garanţia depusă în temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4) lit. a).

    (5) În sensul prezentului articol, neregulă înseamnă o situaţie apărută în cursul unei deplasări a produselor accizabile în temeiul art. 206^44 alin. (1) sau al art. 206^48 alin. (1), care nu face obiectul art. 206^47, din cauza căreia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat în mod corespunzător.

ART. 206^50 - Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare

    Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite autorităţii competente o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.

SECŢIUNEA a 12-a - Obligaţiile plătitorilor de accize

ART. 206^51 - Plata accizelor la bugetul de stat

    (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plată.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final.

    (3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1) momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.

    (4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din antrepozite fiscale se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), orice persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (7), (8) şi (9) are obligaţia de a plăti accizele în termen de 5 zile de la data la care au devenit exigibile.

ART. 206^52 - Depunerea declaraţiilor de accize

    (1) Orice plătitor de accize prevăzut la prezentul capitol are obligaţia de a depune lunar la autoritatea competentă o declaraţie de accize, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), destinatarul înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile are obligaţia de a depune declaraţia de accize pentru fiecare operaţiune în parte.

    (3) Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă, de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), orice persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (7), (8) şi (9) are obligaţia de a depune imediat o declaraţie de accize la autoritatea competentă.

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (1) lit. b) şi c) trebuie să se depună imediat o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă şi, prin derogare de la art. 206^51, acciza se plăteşte în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă declaraţia.

ART. 206^53 - Documente fiscale

    Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt deţinute în afara antrepozitului fiscal, originea trebuie să fie dovedită folosindu-se un document care va fi stabilit prin normele metodologice.

ART. 206^54 - Garanţii

    (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat au obligaţia depunerii la autoritatea competentă a unei garanţii, conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), garanţia poate fi depusă de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, în comun, de două ori mai multe dintre aceste persoane sau dintre persoanele prevăzute la alin. (1), în cazurile şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice.

    (3) Garanţia este valabilă pe întreg teritoriul Comunităţii.

    (4) Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele metodologice.

    (5) Valoarea garanţiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat, şi nu va fi mai mică decât nivelul minim prevăzut în normele metodologice.

ART. 206^55 - Responsabilităţile plătitorilor de accize

    (1) Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea competentă, conform prevederilor prezentului capitol şi celor ale legislaţiei vamale în vigoare.

    (2) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sunt obligaţi să depună la autoritatea competentă o situaţie care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime şi produse finite la începutul perioadei de raportare, achiziţiile de materii prime, cantitatea fabricată în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite şi materii prime la sfârşitul perioadei de raportare şi cantitatea de produse livrate, la termenul şi conform modelului prezentat în normele metodologice.

    (3) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare sunt obligaţi să depună la autoritatea competentă o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achiziţiile şi livrările de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfârşitul perioadei de raportare, la termenul şi conform modelului prezentat în normele metodologice.

SECŢIUNEA a 13-a - Scutiri la plata accizelor

ART. 206^56 - Scutiri generale

    (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor dacă sunt destinate utilizării:

    a) în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare;

    b) de către organizaţiile internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România şi de către membrii acestor organizaţii, în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale privind instituirea acestor organizaţii sau prin acordurile de sediu;

    c) de către forţele armate ale oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decât România, pentru uzul forţelor armate în cauză, pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;

    d) de către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul forţelor armate în cauză, pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;

    e) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale, cu condiţia ca acordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

    (3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 206^31 alin. (1), produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize către un destinatar în sensul alin. (1) sunt însoţite de certificat de scutire.

    (4) Modelul şi conţinutul certificatului de scutire sunt cele stabilite de Comisia Europeană.

    (5) Procedura prevăzută la art. 206^31 - 206^36 nu se aplică deplasărilor intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize destinate forţelor armate prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă acestea sunt reglementate de un regim care se întemeiază direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), procedura prevăzută la art. 206^31 - 206^36 se va aplica deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize destinate forţelor armate prevăzute la alin. (1) lit. c) care au loc exclusiv pe teritoriul naţional sau în baza unui acord încheiat cu un alt stat membru, atunci când deplasarea are loc între teritoriul naţional şi teritoriul acelui stat membru.

ART. 206^57 - Scutiri speciale

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free, transportate în bagajul personal al călătorilor care se deplasează pe cale aeriană sau maritimă către un teritoriu terţ ori către o ţară terţă.

    (2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul călătoriei pe cale aeriană ori maritimă către un teritoriu terţ sau către o ţară terţă.

    (3) Regimul de scutire de la plata accizelor prevăzut la alin. (1) se aplică şi produselor accizabile furnizate de magazinele duty-free autorizate în România situate în afara incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate în bagajul personal al călătorilor către un teritoriu terţ ori către o ţară terţă.

    (4) În sensul prezentului articol, călător către un teritoriu terţ sau către o ţară terţă înseamnă orice călător care deţine un document de transport pentru călătorie ori un alt document care face dovada destinaţiei finale situate pe un teritoriu terţ sau o ţară terţă.

ART. 206^58 - Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic şi alte produse alcoolice prevăzute la art. 206^2 lit. a), atunci când sunt:

    a) complet denaturate, conform prescripţiilor legale;

    b) denaturate şi utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

    c) utilizate pentru producerea oţetului cu codul NC 2209;

    d) utilizate pentru producerea de medicamente;

    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum;

    f) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii

    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu ori fără cremă, cu condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia altor produse;

    h) utilizate în procedee de fabricaţie, cu condiţia ca produsul finit să nu conţină alcool;

    i) utilizate ca eşantioane pentru analiză sau ca teste necesare pentru producţie ori în scopuri ştiinţifice.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), precum şi produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice.

ART. 206^59 - Scutiri pentru tutun prelucrat

    (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor ştiinţifice şi celor privind calitatea produselor.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

ART. 206^60 - Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:

    a) produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru aviaţie, alta decât aviaţia turistică în scop privat. Prin aviaţie turistică în scop privat se înţelege utilizarea unei aeronave de către proprietarul său ori de către persoana fizică sau juridică ce o deţine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale şi, în special, altele decât transportul de persoane ori de mărfuri sau prestări de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autorităţilor publice;

    b) produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru navigaţia în apele comunitare şi pentru navigaţia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigaţia ambarcaţiunilor de agrement private. De asemenea, este scutită de la plata accizelor şi electricitatea produsă la bordul navelor. Prin ambarcaţiune de agrement privată se înţelege orice ambarcaţiune utilizată de către proprietarul său ori de către persoana fizică sau juridică ce o deţine cu titlu de închiriere ori cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale şi, în special, altele decât transportul de persoane sau de mărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autorităţilor publice;

    c) produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia de energie electrică, precum şi energia electrică utilizată pentru menţinerea capacităţii de a produce energie electrică;

    d) produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică;

    e) produsele energetice - gazul natural, cărbunele şi combustibilii solizi - folosite de gospodării şi/sau de organizaţii de caritate;

    f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi vapoarelor;

    g) combustibilii pentru motor utilizaţi pentru operaţiunile de dragare în cursurile de apă navigabile şi în porturi;

    h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimică, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;

    i) produsele energetice care intră în România dintr-o ţară terţă, conţinute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinate utilizării drept combustibil pentru acel autovehicul, precum şi în containere speciale şi destinate utilizării pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipează acele containere;

    j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;

    k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult;

    l) produsele energetice, dacă astfel de produse sunt obţinute din unul sau mai multe dintre produsele următoare:

    - produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;

    - produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 şi de la 3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor produse din biomase;

    - produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 şi 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică;

    - produse obţinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 şi 4402;

    m) energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

    n) energia electrică obţinută de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, instalaţiile energetice amplasate în marea teritorială care nu sunt racordate la reţeaua electrică şi sursele electrice cu o putere activă instalată sub 250 kW;

    o) produsele cuprinse în codul NC 2705, utilizate pentru încălzire.

    (2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

    (3) Produsele energetice care conţin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiază de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din normele metodologice.

SECŢIUNEA a 14-a - Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat

ART. 206^61 - Reguli generale

    (1) Prevederile prezentei secţiuni se aplică următoarelor produse accizabile:

    a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin normele metodologice;

    b) tutun prelucrat.

    (2) Nu este supus obligaţiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.

    (3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secţiuni.

ART. 206^62 - Responsabilitatea marcării

    Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi, expeditorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi, potrivit precizărilor din normele metodologice.

ART. 206^63 - Proceduri de marcare

    (1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.

    (2) Dimensiunea şi elementele ce vor fi inscripţionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.

    (3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul.

    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) şi (3) vor fi considerate ca nemarcate.

ART. 206^64 - Eliberarea marcajelor

    (1) Autoritatea competentă aprobă eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevăzute în normele metodologice.

    (2) Eliberarea marcajelor se face către:

    a) antrepozitarii autorizaţi pentru produsele accizabile prevăzute la art. 206^61;

    b) destinatarii înregistraţi care achiziţionează produsele accizabile prevăzute la art. 206^61;

    c) expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat care importă produsele accizabile prevăzute la art. 206^61. Autorizaţia de importator se acordă de către autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competentă şi prin constituirea unei garanţii în favoarea acestei autorităţi, sub forma şi în maniera prevăzute în normele metodologice.

    (4) Eliberarea marcajelor se face de către unitatea specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea competentă, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (5) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării, conform prevederilor din normele metodologice.

SECŢIUNEA a 15-a - Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile

ART. 206^65 - Confiscarea tutunului prelucrat

    (1) Prin derogare de la prevederile legale în materie care reglementează modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaţi pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistraţi, expeditorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi de astfel de produse, după cum urmează:

    a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de produse al antrepozitarilor autorizaţi, al destinatarilor înregistraţi, al expeditorilor înregistraţi sau al importatorilor autorizaţi se predau în totalitate acestora;

    b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de tutun prelucrat a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5%.

    (2) Repartizarea fiecărui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea tutunului prelucrat de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, expeditorii înregistraţi şi importatorii autorizaţi, precum şi procedura de distrugere se efectuează conform prevederilor din normele metodologice.

    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat şi importator autorizat are obligaţia să asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul şi depozitarea cantităţilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

ART. 206^66 - Controlul

    (1) Toţi operatorii economici cu produse accizabile sunt obligaţi să accepte orice control ce permite autorităţii competente prevăzute în normele metodologice să se asigure de corectitudinea operaţiunilor cu produse accizabile.

    (2) Autorităţile competente vor lua măsuri de supraveghere fiscală şi control pentru asigurarea desfăşurării activităţii autorizate în condiţiile legii. Modalităţile şi procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor supuse accizelor armonizate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 206^67 - Întârzieri la plata accizelor

    Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei deţinute de operatorul economic plătitor de accize până la plata sumelor restante.

ART. 206^68 - Procedura de import pentru produse energetice

    Efectuarea formalităţilor vamale de import aferente benzinelor şi motorinelor se face prin birourile vamale la frontieră stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 206^69 - Condiţii de distribuţie şi comercializare

    (1) Comercializarea pe piaţa naţională a alcoolului sanitar în vrac este interzisă.

    (2) Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi tutun prelucrat sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă prevăzută în normele metodologice şi să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

    b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

    c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit prezentului capitol.

    (3) Băuturile alcoolice livrate de operatorii economici producători către operatorii economici distribuitori sau comercianţi angro vor fi însoţite şi de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparţine.

    (4) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem angro produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (5) Nu intră sub incidenţa alin. (2) şi (4) antrepozitarii autorizaţi pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale şi operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi.

    (6) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială, conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (7) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (4) şi (6), care nu respectă obligaţiile menţionate la alin. (4) şi (6), constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

    (8) Operatorii economici distribuitori şi comercianţii angro sau en detail de băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute.

    (9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, în alte locaţii decât antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vândute pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile numai către un antrepozit fiscal de producţie ori pot fi supuse operaţiilor de ecologizare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice.

    (10) În cazul comercializării şi transportului de tutun brut şi tutun parţial prelucrat trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:

    a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat pot desfăşura această activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către autoritatea competentă teritorială;

    b) tutunul brut sau tutunul parţial prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România doar dacă acesta deţine autorizaţia prevăzută la lit. a) ori către un antrepozitar autorizat din domeniul tutunului prelucrat;

    c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun parţial prelucrat pe teritoriul României trebuie să fie însoţită de un document comercial, în care va fi înscris numărul autorizaţiei operatorului economic expeditor.

    (11) Atunci când nu se respectă una dintre prevederile alin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de plată fiind determinată pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.

    (12) Procedura de eliberare a autorizaţiei prevăzute la alin. (10) lit. a) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

CAP. 2 - Alte produse accizabile

ART. 207 - Sfera de aplicare

    Următoarele produse sunt supuse accizelor:

    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;

    b) cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 şi 0901 90 90;

    c) cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 şi 2101 12.

ART. 208 - Nivelul şi calculul accizei

    (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

    (2) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă intrate pe teritoriul României, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

ART. 209 - Plătitori de accize

    (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 sunt operatorii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care achiziţionează din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.

    (2) Operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207, înainte de primirea produselor trebuie să fie înregistraţi la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:

    a) să garanteze plata accizelor în condiţiile fixate de autoritatea competentă;

    b) să ţină contabilitatea livrărilor de produse;

    c) să prezinte produsele oricând li se cere aceasta de către organele de control;

    d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.

ART. 210 - Scutiri

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

    (2) Operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state membre ori din import pot solicita autorităţilor fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru.

    (3) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi operatorii economici, pentru cantităţile de cafea achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate către un alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor.

    (4) Modalitatea de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) - (3) va fi reglementată prin normele metodologice.

ART. 211 - Exigibilitatea

    Momentul exigibilităţii accizei intervine:

    a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul recepţionării acestora;

    b) pentru produsele importate, la data înregistrării declaraţiei vamale de import.

ART. 212 - Exigibilitatea accizei în cazul procedurii vamale simplificate

    În cazul produselor provenite din operaţiuni de import efectuate de un importator care deţine autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru, acesta are obligaţia de a depune la autoritatea vamală declaraţia de import pentru TVA şi accize. Exigibilitatea accizei intervine la data înregistrării declaraţiei de import pentru TVA şi accize.

ART. 213 - Plata accizelor la bugetul de stat

    (1) Pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele.

    (2) Pentru produsele provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.

ART. 214 - Declaraţiile de accize

    (1) Orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.

    (2) Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia.

CAP. 2^1 *** Abrogat - Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule

ART. 214^1 *** Abrogat

ART. 214^2 *** Abrogat

ART. 214^3 *** Abrogat

 

CAP. 3 - Impozitul la ţiţeiul din producţia internă

ART. 215 - Dispoziţii generale

    (1) Pentru ţiţeiul din producţia internă, operatorii economici autorizaţi, potrivit legii, datorează bugetului de stat impozit în momentul livrării.

    (2) Impozitul datorat pentru ţiţei este de 4 euro/tonă.

    (3) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumei fixe prevăzute la alin. (2) asupra cantităţilor livrate.

    (4) Momentul exigibilităţii impozitului la ţiţeiul din producţia internă intervine la data efectuării livrării.

ART. 216 - Scutiri

    Sunt scutite de plata acestor impozite cantităţile de ţiţei şi gaze naturale din producţia internă, exportate direct de agenţii economici producători.

ART. 217 - Declaraţiile de impozit

    (1) Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă, are obligaţia de a depune la autoritatea fiscală competentă o declaraţie de impozit pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata impozitului pentru luna respectivă.

    (2) Declaraţia de impozit se depune la autoritatea fiscală competentă de către operatorii economici plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia.

CAP. 4 - Dispoziţii comune

ART. 218 - Conversia în lei a sumelor exprimate în euro

    Valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ART. 219 - Obligaţiile plătitorilor

    (1) Operatorii economici plătitori de accize şi de impozit la ţiţeiul din producţia internă sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală competentă, conform dispoziţiilor legale în materie.

    (2) Operatorii economici au obligaţia să calculeze accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă, după caz, să le evidenţieze distinct în factură şi să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului şi vărsarea integrală a sumelor datorate.

    (3) Plătitorii au obligaţia să ţină evidenţa accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, după caz, conform prevederilor din norme, şi să depună anual deconturile privind accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă, conform dispoziţiilor legale privind obligaţiile de plată, la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

ART. 220 - Decontările între operatorii economici

    (1) Decontările între operatorii economici plătitori de accize şi operatorii economici cumpărători de produse accizabile se vor face integral prin unităţi bancare.

    (2) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1):

    a) livrările de produse accizabile către operatorii economici care comercializează astfel de produse în sistem en detail;

    b) livrările de produse accizabile, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor dacă actele normative speciale nu prevăd altfel sau dacă nu se face dovada plăţii accizelor la bugetul statului;

    c) livrările de produse accizabile, în cazul compensărilor efectuate între operatorii economici prin intermediul Institutului de Management şi Informatică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor dacă nu se face dovada plăţii accizelor la bugetul de stat.

ART. 220^1 - Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante

    (1) Produsele accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silită de organele competente, potrivit legii.

    (2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, după caz.

CAP. 5 - Dispoziţii tranzitorii şi derogări

ART. 220^2 - Acciza minimă pentru ţigarete

    Acciza minimă pentru ţigarete, în vigoare la data de 31 decembrie 2006, stabilită potrivit prevederilor art. 177, se va aplica până la data de 15 ianuarie 2007.

ART. 221 - Derogare pentru produse energetice

    Prin derogare de la dispoziţiile art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.

ART. 221^1 - Derogare pentru autoturisme

    Prin derogare de la prevederile art. 214^2, pentru autoturismele şi alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, iniţiate înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentului titlu, şi a căror încheiere se va realiza după această dată, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în funcţie de nivelul accizelor în vigoare la momentul iniţierii contractului de leasing.

ART. 221^2 - Directive transpuse

    Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificările ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 şi 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 şi 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificată prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003.

 

    ANEXA 1*)

 

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |    Denumirea produsului    |  U.M.  |Acciza*    |Acciza*    |Acciza*    |

|    |  sau a grupei de produse   |        |(echivalent|(echivalent|(echivalent|

|    |                            |        |euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) |

|    |                            |        |1 ianuarie | 1 iulie   |           |

|    |                            |        |    2007   |   2007    |    2008   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 0  |              1             |   2    |     3     |     4     |      5    |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  1 | Bere                       | hl/    |    0,748  |    0,748  |    0,748  |

|    |                            | 1 grad |           |           |           |

|    |                            |Plato*1)|           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    | din care:                  |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |1.1. Bere produsă de        |        |    0,43   |    0,43   |    0,43   |

|    |producătorii independenţi cu|        |           |           |           |

|    |o capacitate de producţie   |        |           |           |           |

|    |anuală ce nu depăşeşte      |        |           |           |           |

|    |200 mii hl                  |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  2 | Vinuri                     | hl de  |           |           |           |

|    |                            | produs |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |2.1. Vinuri liniştite       |        |    0,00   |    0,00   |    0,00   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |2.2. Vinuri spumoase        |        |   34,05   |   34,05   |   34,05   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  3 | Băuturi fermentate altele  | hl de  |           |           |           |

|    | decât bere şi vinuri       | produs |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |3.1. liniştite              |        |    0,00   |    0,00   |    0,00   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |3.2. spumoase               |        |   34,05   |   34,05   |   34,05   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  4 | Produse intermediare       | hl de  |   51,08   |   51,08   |   51,08   |

|    |                            | produs |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  5 | Alcool etilic              | hl de  |  750,00   |  750,00   |  750,00   |

|    |                            | alcool |           |           |           |

|    |                            | pur*2) |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |5.1. Produs de micile       |        |  475,00   |  475,00   |  475,00   |

|    |distilerii cu o capacitate  |        |           |           |           |

|    |care nu depăşeşte 10 hl     |        |           |           |           |

|    |de alcool pur/an            |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    | Tutun prelucrat            |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  6 | Ţigarete**                 | 1.000  |   34,50   |   41,5    |   50      |

|    |                            |ţigarete|           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  7 | Ţigări şi ţigări de foi    | 1.000  |   34,50   |   41,5    |   50      |

|    |                            | bucăţi |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  8 | Tutun de fumat fin tăiat,  | kg     |   46,00   |   55,00   |   66,00   |

|    | destinat rulării în        |        |           |           |           |

|    | ţigarete                   |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|  9 | Alte tutunuri de fumat     | kg     |   46,00   |   55,00   |   66,00   |

|    |                            |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    | Produse energetice         |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 10 | Benzină cu plumb           | tonă   |  547,00   |  547,00   |  547,00   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |                            | 1.000  |  421,19   |  421,19   |  421,19   |

|    |                            | litri  |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 11 | Benzină fără plumb         | tonă   |  425,06   |  425,06   |  425,06   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |                            | 1.000  |  327,29   |  327,29   |  327,29   |

|    |                            | litri  |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 12 | Motorină                   | tonă   |  307,59   |  307,59   |  325,00   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |                            | 1.000  |  259,91   |  259,91   |  274.625  |

|    |                            | litri  |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 13 | Păcură                     |1.000 kg|           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |13.1 utilizată în scop      |        |   13,00   |   13,00   |   13,70   |

|    |comercial                   |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |13.2 utilizată în scop      |        |   13,00   |   13,00   |   14,00   |

|    |necomercial                 |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 14 | Gaz petrolier lichefiat    |1.000 kg|           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |14.1 utilizat drept         |        |  128,26   |  128,26   |  128,26   |

|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |14.2 utilizat drept         |        |  113,50   |  113,50   |  113,50   |

|    |combustibil pentru încălzire|        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |14.3 utilizat în consum     |        |    0,00   |   0,00    |    0,00   |

|    |casnic*3)                   |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 15 | Gaz natural                | GJ     |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |15.1 utilizat drept         |        |    2,60   |    2,60   |    2,60   |

|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |15.2 utilizat drept         |        |           |           |           |

|    |combustibil pentru încălzire|        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |  15.2.1 în scop comercial  |        |    0,17   |    0,17   |    0,17   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |  15.2.2 în scop necomercial|        |    0,17   |    0,17   |    0,22   |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 16 |Petrol lampant (kerosen)*4) |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |16.1 utilizat drept         | tonă   |  469,89   |  469,89   |  469,89   |

|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |                            | 1.000  |  375,91   |  375,91   |  375,91   |

|    |                            | litri  |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |16.2 utilizat drept         | tonă   |  469,89   |  469,89   |  469,89   |

|    |combustibil pentru încălzire|        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |                            | 1.000  |  375,91   |  375,91   |  375,91   |

|    |                            | litri  |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 17 | Cărbune şi cocs            | GJ     |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |17.1 utilizat în scopuri    |        |    0,15   |    0,15   |    0,15   |

|    |comerciale                  |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |17.2 utilizat în scopuri    |        |    0,30   |    0,30   |    0,30   |

|    |necomerciale                |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

| 18 | Electricitate              |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |18.1 Electricitate utilizată| Mwh    |    0,26   |    0,26   |    0,34   |

|    |în scop comercial           |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

|    |18.2 Electricitate utilizată| Mwh    |    0,52   |    0,52   |    0,68   |

|    |în scop necomercial         |        |           |           |           |

|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

 

    - continuare -

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |  Denumirea produsului      |   U.M.  |Acciza                |Acciza     |

|crt.|  sau a grupei de produse   |         |(echivalent euro/U.M.)|(echivalent|

|    |                            |         |        2009          |euro/U.M.) |

|    |                            |         |______________________|           |

|    |                            |         |1 aprilie|1 septembrie|    2010   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 0  |              1             |    2    |    3    |     4      |      5    |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  1 | Bere,                      | hl/     |   0,748 |     0,748  |    0,748  |

|    | din care:                  | 1 grad  |         |            |           |

|    |                            | Plato*1)|         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |1.1. Bere produsă de        |         |   0,43  |     0,43   |    0,43   |

|    |producătorii independenţi cu|         |         |            |           |

|    |o capacitate de producţie   |         |         |            |           |

|    |anuală ce nu depăşeşte      |         |         |            |           |

|    |200 mii hl                  |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  2 | Vinuri                     | hl de   |         |            |           |

|    |                            | produs  |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |2.1. Vinuri liniştite       |         |   0,00  |     0,00   |    0,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |2.2. Vinuri spumoase        |         |  34,05  |    34,05   |   34,05   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  3 | Băuturi fermentate, altele | hl de   |         |            |           |

|    | decât bere şi vinuri       | produs  |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |3.1. liniştite              |         |   0,00  |     0,00   |    0,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |3.2. spumoase               |         |  45,00  |    45,00   |   45,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  4 | Produse intermediare       | hl de   |  65,00  |    65,00   |   65,00   |

|    |                            | produs  |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  5 | Alcool etilic              | hl de   | 750,00  |   750,00   |  750,00   |

|    |                            | alcool  |         |            |           |

|    |                            | pur*2)  |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |5.1. Produs de micile       |         | 475,00  |   475,00   |  475,00   |

|    |distilerii cu o capacitate  |         |         |            |           |

|    |care nu depăşeşte 10 hl     |         |         |            |           |

|    |de alcool pur/an            |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    | Tutun prelucrat            |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  6 | Ţigarete**                 | 1.000   |  57,00  |    64,00   |   74,00   |

|    |                            | ţigarete|         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  7 | Ţigări şi ţigări de foi    | 1.000   |  57,00  |    64,00   |   64,00   |

|    |                            | bucăţi  |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  8 | Tutun de fumat fin tăiat,  | kg      |  73,00  |    81,00   |   81,00   |

|    | destinat rulării în        |         |         |            |           |

|    | ţigarete                   |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|  9 | Alte tutunuri de fumat     | kg      |  73,00  |    81,00   |   81,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    | Produse energetice         |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 10 | Benzină cu plumb           | tonă    | 547,00  |   547,00   |  547,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |                            | 1.000   | 421,19  |   421,19   |  421,19   |

|    |                            | litri   |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 11 | Benzină fără plumb         | tonă    | 436,00  |   436,00   |  452,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |                            | 1.000   | 335,72  |   335,72   |  348,04   |

|    |                            | litri   |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 12 | Motorină                   | tonă    | 336,00  |   336,00   |  347,00   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |                            | 1.000   | 283,920 |   283,920  |  293,215  |

|    |                            | litri   |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 13 | Păcură                     | 1.000 kg|         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |13.1 utilizată în scop      |         |  14,40  |    14,40   |   15,00   |

|    |comercial                   |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |13.2 utilizată în scop      |         |  15,00  |    15,00   |   15,00   |

|    |necomercial                 |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 14 | Gaz petrolier lichefiat    | 1.000 kg|         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |14.1 utilizat drept         |         | 128,26  |   128,26   |  128,26   |

|    |combustibil pentru motor    |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |14.2 utilizat drept         |         | 113,50  |   113,50   |  113,50   |

|    |combustibil pentru încălzire|         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |14.3 utilizat în consum     |         |   0,00  |    0,00    |    0,00   |

|    |casnic*3)                   |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 15 | Gaz natural                | GJ      |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |15.1 utilizat drept         |         |   2,60  |     2,60   |    2,60   |

|    |combustibil pentru motor    |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |15.2 utilizat drept         |         |         |            |           |

|    |combustibil pentru încălzire|         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |15.2.1 în scop comercial    |         |   0,17  |     0,17   |    0,17   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |15.2.2 în scop necomercial  |         |   0,27  |     0,27   |    0,32   |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 16 |Petrol lampant (kerosen)*4) |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |16.1 utilizat drept         | tonă    | 469,89  |   469,89   |  469,89   |

|    |combustibil pentru motor    |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |                            | 1.000   | 375,91  |   375,91   |  375,91   |

|    |                            | litri   |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |16.2 utilizat drept         | tonă    | 469,89  |   469,89   |  469,89   |

|    |combustibil pentru încălzire|         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |                            | 1.000   | 375,91  |   375,91   |  375,91   |

|    |                            | litri   |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 17 | Cărbune şi cocs            | GJ      |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |17.1 utilizat în scopuri    |         |   0,15  |     0,15   |    0,15   |

|    |comerciale                  |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |17.2 utilizat în scopuri    |         |   0,30  |     0,30   |    0,30   |

|    |necomerciale                |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

| 18 | Electricitate              | MWh     |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |18.1 Electricitate utilizată|         |   0,42  |     0,42   |    0,50   |

|    |în scop comercial           |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

|    |18.2 Electricitate utilizată|         |   0,84  |     0,84   |    1,00   |

|    |în scop necomercial         |         |         |            |           |

|____|____________________________|_________|_________|____________|___________|

    *) *** Abrogat

    **) Structura accizei totale exprimată în echivalent euro/1000 ţigarete va fi stabilită prin Hotărâre de Guvern

    *1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.

    2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

    3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de până la maximum 12,5 kg.

    4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

 

    NOTE:

    1. În legătură cu nivelul accizei minime pentru ţigarete, a se vedea şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2524/2009.

    2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009.

    "ART. II

    Structura accizei totale pentru nivelul accizei la ţigarete de 57 euro/1.000 ţigarete, prevăzută la nr. crt. 6 al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009 până la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000 ţigarete + 23% din preţul maxim de vânzare cu amănuntul declarat."

 

    ANEXA 2*)

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea produsului sau a  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011 |

|crt.| grupei de produse           | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza|

|    |                             | euro/  | euro/  | euro/  | euro/  | euro/ |

|    |                             | tonă   | tonă   | tonă   | tonă   | tonă  |

|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|

|  1.| Cafea verde                 |   612  |   459  |   306  |   153  |     0 |

|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|

|  2.| Cafea prăjită, inclusiv     |        |        |        |        |       |

|    | cafea cu înlocuitori        |   900  |   675  |   450  |   225  |     0 |

|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|

|  3.| Cafea solubilă              |  3600  |  2700  |  1800  |   900  |     0 |

|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|

 

    ANEXA 3 *** Abrogată

 

    ANEXA 4*)

 

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

 _____________________________________________________________________

| Norma de poluare sau tipul | Capacitatea cilindrică  | euro/1 cmc   |

| autoturismului/            |           (cmc)         |              |

| autovehiculului            |                         |              |

|____________________________|_________________________|______________|

|              1             |             2           |       3      |

|____________________________|_________________________|______________|

| Hibride                    |                         |      0       |

|____________________________|_________________________|______________|

| Euro4                      |             < 1600      |      0,15    |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        1601 - 2000      |      0,35    |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2001 - 2500      |      0,5     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2501 - 3000      |      0,7     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |             > 3000      |      1       |

|____________________________|_________________________|______________|

| Euro3                      |             < 1600      |      0,5     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        1601 - 2000      |      0,6     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2001 - 2500      |      0,9     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2501 - 3000      |      1,1     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |             > 3000      |      1,3     |

|____________________________|_________________________|______________|

| Euro2                      |             < 1600      |      1,3     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        1601 - 2000      |      1,4     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2001 - 2500      |      1,5     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2501 - 3000      |      1,6     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |             > 3000      |      1,7     |

|____________________________|_________________________|______________|

| Euro1                      |             < 1600      |      1,8     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        1601 - 2000      |      1,8     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2001 - 2500      |      1,8     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        2501 - 3000      |      1,8     |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |             > 3000      |      1,8     |

|____________________________|_________________________|______________|

| Non-euro                   |             < 1600      |      2       |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |        1601 - 2000      |      2       |

|____________________________|_________________________|______________|

|                            |             > 2001      |      2       |

|____________________________|_________________________|______________|

 

    ANEXA 4.1

 

                               NIVELUL

    taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*) N2, N3, M2 şi M3

 

________________________________

Norma de poluare      euro/1 cmc

a autovehiculului

________________________________

Euro 4                   0

Euro 3                   0

Euro 2                   0,2

Euro 1                   0,9

Non-euro                 1,2

________________________________

    *) Categoriile sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2.

 

    ANEXA 5*)

 

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

 ______________________________________________________

|  Vârsta autoturismului/ | Coeficient  | Reducere (%) |

|  autovehiculului        | de corelare |              |

|_________________________|_____________|______________|

|             1           |       2     |       3      |

|_________________________|_____________|______________|

| până la 1 an inclusiv   |      0,9    |      15      |

|_________________________|_____________|______________|

| 1 an - 2 ani inclusiv   |      1,8    |      25      |

|_________________________|_____________|______________|

| 2 ani  - 4 ani inclusiv |      2,3    |      32      |

|_________________________|_____________|______________|

| 4 ani  - 6 ani inclusiv |      2,5    |      43      |

|_________________________|_____________|______________|

| peste 6 ani             |      2,7    |      47      |

|_________________________|_____________|______________|Comentarii  

Nu exista comentarii

Meniu

textmare Mareste Textul
textmic Micsoreaza Textul

normeda Deschide normele
normenu Inchide normele

legenda Legenda

printeaza Printeaza
sus Inapoi

© Copyright 2010 CodulFiscal.Fincont.info v0.29beta | acasa Acasa | rss Toolbar cu RSS | tos Termeni si Conditii | mozilla Optimatizat pentru Mozilla Firefox

Legislatie afaceri si economie Sentimente link-web.ro director web Director Director web Cel mai cuprinzator director romanesc Cel mai cuprinzator director romanesc Directoare web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Director Firme Director Web Matrimoniale Promovare site Director Web Top88 - Director web Inscris in director top-web.ro
 Index Web Directory Servicii promovare site gratuite Director Web Romania Videochat de acasa
Director web gratis | Director web gratuit | Aquarion | Director Web GeoC | fincont | Director web | Afaceri si Economie - Consultanta | Web Design & Programare Director Ro-Run Web Directory Ldmstudio Directory Directory Free Web Director 8o.ro