Acest website nu mai este actualizat!

Viziteaza noul nostru site pe www.Fincont.NET,

pentru a fii la curent cu modificarile aduse cadrului legislativ din Romania:

Codul fiscal, codul muncii, codul civil, codul penal, codul rutier, codul de procedura fiscala, codul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate 2012

Titlul VIII - De la data de 2010-01-01 pana in 2010-04-01  

TITLUL VIII - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile

CAP. 1 - Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic

ART. 222*) - Sfera de aplicare

    Sistemul de supraveghere se aplică tuturor antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de alcool etilic nedenaturat şi distilate.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 222 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 223*) - Supraveghetorii fiscali

    (1) Pentru fiecare antrepozit fiscal de producţie de alcool etilic şi de distilate vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai autorităţii fiscale competente, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. Prezenţa supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfăşurării procesului de producţie, respectiv pe cele trei schimburi şi în zilele de sărbători legale.

    (2) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi de distilate vor întocmi şi vor depune la autoritatea fiscală competentă, o dată cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care să prevadă cantitatea estimată a se obţine într-un an, în funcţie de capacitatea instalată.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 223 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 224*) - Mijloace de măsurare a producţiei de alcool

    (1) În vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool etilic şi de distilate obţinute, fiecare antrepozit fiscal de producţie de alcool etilic şi de distilate trebuie să fie dotat obligatoriu de către antrepozitarul autorizat cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantităţii de alcool etilic şi de distilate, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentraţiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool etilic şi de distilate. Mijloacele de măsurare şi măsurătorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii în domeniu.

    (2) În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat şi la ieşirea din coloanele aferente alcoolului tehnic, astfel încât să fie contorizate toate cantităţile de alcool rezultate.

    (3) În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de distilate, contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare sau, după caz, la ieşirea din instalaţiile de distilare.

    (4) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 224 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 225*) - Certificate de calibrare

    Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool şi de distilate sunt obligaţi să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, distilatele şi materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 225 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 226*) - Sigilii

    (1) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, rafinat şi tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de distilate, sigiliile se vor aplica la ieşirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaţiile de distilare. În toate situaţiile, sigiliile vor fi aplicate şi pe toate elementele de asamblare-racordare ale aparatelor de măsură şi control, pe orice orificii şi robineţi existenţi pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.

    (2) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum şi de pe tot circuitul instalaţiilor de distilare trebuie îmbinate în aşa fel încât să poată fi sigilate. Sigiliile aparţin autorităţii fiscale competente, vor fi înseriate şi vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia. Operaţiunile de sigilare şi desigilare se vor efectua de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menţinute intacte. Sigilarea şi desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal.

    (3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală.

    (4) Stabilirea tipului de sigilii, prevăzut la alin. (2), şi a caracteristicilor acestora, uniformizarea şi/sau personalizarea, precum şi coordonarea tuturor operaţiunilor ce se impun revin Ministerului Finanţelor Publice, respectiv direcţiei cu atribuţii administrative.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 226 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 227*) - Recepţia materiilor prime

    (1) Recepţia cantitativă a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal, precum şi introducerea lor în procesul de fabricaţie se fac cu mijloace de măsurare legale.

    (2) În cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic şi a distilatelor, se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie se întocmesc în 2 exemplare şi vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la antrepozitul fiscal care a achiziţionat materia primă, iar exemplarul 2, la persoana fizică furnizoare.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 227 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 228*) - Obligaţiile supraveghetorilor fiscali

    (1) Supraveghetorii fiscali au obligaţia să verifice:

    a) existenţa certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor şi a materiilor prime din care provin acestea;

    b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime;

    c) înscrierea corectă a alcoolului şi a distilatelor obţinute, în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către antrepozite de prelucrare sau de depozitare de produse finite, în concordanţă cu înregistrările mijloacelor de măsurare;

    d) concordanţa dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar şi producţia de alcool şi distilate obţinută;

    e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic şi distilate, înscrise în evidenţele operative ale antrepozitelor de depozitare de astfel de produse;

    f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către antrepozitele de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor;

    g) concordanţa dintre cantităţile de alcool şi de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de producţie cu cele înscrise în documentele fiscale;

    h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool şi distilate, precum şi pentru băuturile spirtoase realizate de către antrepozitarul autorizat de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat;

    i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaraţiilor privind obligaţiile de plată cu titlu de accize şi a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;

    j) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat;

    k) înregistrarea corectă a operaţiunilor de import şi export, în situaţia în care antrepozitarul autorizat desfăşoară astfel de operaţiuni.

    (2) De asemenea, supraveghetorii fiscali au obligaţia de a înregistra, într-un registru special, toate cererile antrepozitarilor autorizaţi de producţie sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalaţiilor.

    (3) În vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool şi de distilate, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului şi a distilatelor către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale, vor fi prezentate obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat pentru a fi vizate de acesta.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 228 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 229*) - Desigilarea instalaţiilor

    (1) Desigilarea aparatelor şi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise, justificate, din partea antrepozitului fiscal de producţie de alcool şi de distilate sau în situaţii de avarie.

    (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puţin trei zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data şi ora desigilării, cantitatea de alcool şi de distilate - în litri şi în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum şi stocul de alcool şi de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare şi în recipiente.

    (3) Se interzice antrepozitarilor autorizaţi deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat să solicite prezenţa supraveghetorului fiscal pentru constatarea cauzelor deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei.

    (4) Dacă antrepozitarul autorizat constată un incident sau o disfuncţie în funcţionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defecţiunii. Totodată, antrepozitarul autorizat va solicita prezenţa reprezentantului autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectivă, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, a repunerii lor în stare de funcţionare şi a resigilării.

    (5) Contoarele defecte pot fi înlocuite, sub supraveghere metrologică, cu alte contoare de rezervă, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea.

    (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspendă activitatea de producţie a alcoolului şi a distilatelor. Instalaţiile respective vor fi sigilate.

    (7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare de către supraveghetorul fiscal, în prezenţa reprezentantului legal al antrepozitarului autorizat.

    (8) În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activităţii, data şi ora întreruperii acesteia, stocul de alcool şi de distilate existent la acea dată şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii.

    (9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la autoritatea fiscală competentă, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rămâne la antrepozitarul autorizat, iar exemplarul al treilea se păstrează de către supraveghetorul fiscal.

    (10) Reluarea activităţii după desigilarea instalaţiilor respective se va face în baza unei declaraţii de remediere a defecţiunii, întocmită de antrepozitarul autorizat şi vizată de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 229 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

CAP. 2 - Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import

ART. 230*) - Condiţii de calitate

    Alcoolul etilic şi distilatele livrate de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie, către utilizatorii legali, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însoţită de buletine de analiză completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiză vor cuprinde cel puţin 7 parametri fizico-chimici, prevăzuţi de standardele legale în vigoare.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 230 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 231*) - Transportul în vrac

    (1) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de alcool şi de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal şi vor fi însoţite de documentele fiscale prevăzute la titlul VII.

    (2) Supraveghetorul fiscal, care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului şi al distilatelor în vrac, va comunica în aceeaşi zi, la autoritatea fiscală competentă, data plecării transportului de alcool şi de distilate, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia.

    (3) La sosirea efectivă a alcoolului şi a distilatelor la destinaţie, agentul economic beneficiar este obligat să solicite autorităţii fiscale competente desemnarea unui reprezentant fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentul de însoţire, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 231 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 232*) - Condiţii de livrare

    (1) Livrarea alcoolului şi a distilatelor în vrac se va face direct de la antrepozitarul autorizat pentru producţie sau de la importator către utilizatorii legali.

    (2) Livrarea în vrac a alcoolului etilic şi a distilatelor în scopul obţinerii de băuturi alcoolice altor beneficiari decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de astfel de băuturi este interzisă.

    (3) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi importatorii pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor şi agenţilor economici utilizatori legali de alcool, alţii decât producătorii de băuturi alcoolice.

    (4) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de către antrepozitarul autorizat pentru producţia de alcool etilic şi numai sub formă de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare.

    (5) Comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic şi a distilatelor cu concentraţia alcoolică sub 96,0% în volum, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, este interzisă.

    (6) Producţia de alcool sanitar de către alţi producători decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic este interzisă.

    (7) Comercializarea pe piaţa internă a alcoolului sanitar în vrac este interzisă.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 232 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

CAP. 3 - Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe

ART. 233*) - Mijloace de măsurare

    (1) În vederea înregistrării corecte a producţiei de ţuică şi rachiuri de fructe, fiecare antrepozitar autorizat este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace legale de măsurare a concentraţiei alcoolice a materiei prime şi a produselor rezultate din prelucrarea acestora instalaţiile de fabricaţie fiind în mod obligatoriu sigilate în aceleaşi condiţii ca şi în cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de alcool etilic sau de distilate.

    (2) Cazanele individuale ale producătorilor de ţuică şi rachiuri de fructe, a căror producţie este destinată vânzării, vor fi livrate şi vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace de măsurare legală a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 233 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 234*) - Sigilarea şi desigilarea instalaţiilor

    (1) Pentru controlul cantităţilor de ţuică şi rachiuri de fructe, pe perioada de nefuncţionare, instalaţiile sau cazanele de fabricaţie deţinute de antrepozitarii autorizaţi vor fi sigilate suplimentar de către autoritatea fiscală competentă.

    (2) După primirea materiei prime în vederea distilării, deţinătorii de astfel de instalaţii sau cazane vor solicita, în scris, autorităţii fiscale competente desigilarea acestora. Data şi ora desigilării, precum şi cantităţile şi tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricaţie, care va fi numerotat, vizat de autoritatea fiscală competentă şi păstrat la producător. În acelaşi timp, autoritatea fiscală competentă va consemna aceleaşi date într-un proces-verbal.

    (3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care deţinătorul de instalaţii sau cazane are în stoc materie primă pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 10 zile, procesul de producţie fiind obligatoriu a se desfăşura în mod continuu, până la terminarea materiei prime.

    (4) În momentul desigilării instalaţiilor sau a cazanelor, reprezentantul autorităţii fiscale competente va verifica, prin probe de producţie, timpii de fabricaţie şi randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primă în parte, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore şi întocmind un proces-verbal de constatare.

    (5) Timpii de funcţionare ai instalaţiilor sau ai cazanelor şi randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidenţierea producţiei în registrul de fabricaţie.

    (6) În vederea opririi instalaţiilor sau cazanelor, antrepozitarul autorizat pentru producţie va anunţa autoritatea fiscală competentă pentru resigilarea acestora cu 2 zile înaintea opririi producţiei.

    (7) Dacă nu se solicită resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se consideră că producţia a continuat pe toată perioada de la desigilare.

    (8) Momentul sigilării va fi menţionat în registrul de fabricaţie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producţie realizată de la data desigilării.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 234 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

CAP. 4 - Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac

ART. 235*) - Condiţii de import

    Alcoolul, distilatele şi băuturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanţii acestora şi numai în scopul prelucrării sau îmbutelierii directe de către antrepozitarul autorizat pentru producţie.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 235 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 236*) - Procedura de supraveghere

    (1) La intrarea în ţară a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum şi a băuturilor spirtoase în vrac, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalităţilor de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă şi recipient un sigiliu special, cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finală a acestora.

    (2) În momentul efectuării operaţiunii de vămuire se va preleva, în mod obligatoriu, o probă din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele însoţitoare, respectiv factura şi certificatele de analize fizico-chimice.

    (3) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului, agreat de autoritatea vamală să efectueze expertize în vederea identificării produselor.

    (4) Prelevarea probei se face în prezenţa autorităţii vamale, a delegatului permanent în vamă din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a importatorului. Dacă importatorul depune o declaraţie că nu este interesat să participe la prelevare, operaţiunea respectivă se poate face în lipsa acestuia.

    (5) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele româneşti în vigoare privind eşantionarea, analiza şi inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat.

    (6) Din proba prelevată se vor constitui 3 eşantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autorităţii vamale, iar al treilea importatorului.

    (7) Eşantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală.

    (8) Transmiterea eşantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.

    (9) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în norme.

    (10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de către laboratorul agreat în certificate de expertiză.

    (11) Analiza produselor se face pe cheltuiala importatorilor şi are ca scop determinarea concentraţiei alcoolice şi a cantităţilor reale, comparativ cu cele înscrise în documentele însoţitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi a calităţii produsului.

    (12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz:

    a) pe loc, în cazul produselor fără conţinut de zahăr;

    b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conţinut de zahăr.

    (13) Termenul obligatoriu de păstrare a eşantioanelor este de un an.

    (14) Prevederile alin. (2) se aplică şi cantităţilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase în vrac, aduse în regim de import temporar.

    (15) Cantităţile de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase în vrac, provenite din import, vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră şi în situaţia în care marfa este tranzitată către o vamă de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însoţire a mărfii, eliberat de autoritatea vamală de frontieră, în care se menţionează cantitatea de alcool, de distilate sau de băuturi spirtoase importată, în modul şi sub forma prevăzută în norme, are liber de circulaţie până la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe, potrivit alin. (2).

    (16) În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisă este de +/- 0,3 grade volum.

    (17) Desigilarea cisternelor şi a recipientelor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase în vrac provenite din import, ajunse la destinaţia finală, se va face în prezenţa unui reprezentant al autorităţii fiscale competente, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor.

    (18) Importatorul are obligaţia să evidenţieze într-un registru special, conform modelului prezentat în norme, vizat de reprezentantul organului fiscal teritorial în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool, de

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 236 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

CAP. 5 - Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase

ART. 237*) - Situaţii privind modul de valorificare

    (1) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi importatorii de alcool şi de distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie conţinând informaţii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, şi anume: destinaţia, denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar şi valoarea totală, din care, după caz, valoarea accizei, conform modelului prezentat în norme. Această situaţie va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime şi produse finite înregistrate la sfârşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în două exemplare şi vor fi vizate de către antrepozitarul autorizat pentru producţie sau de către importator. În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţie, listele de inventar vor fi vizate şi de către supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de către antrepozitarul autorizat de producţie şi de către importator.

    (2) Lunar, până în ultima zi a lunii, pentru luna precedentă, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei situaţia centralizatoare pentru fiecare judeţ privind modul de valorificare a alcoolului şi a distilatelor, conform modelului prezentat în norme.

    (3) *** Abrogat

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 237 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 238 *** Abrogat

CAP. 6 - Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale

ART. 239*) - Restricţii

    (1) Se interzice orice operaţiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de producţie.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locaţii decât antrepozitele fiscale de producţie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrării şi numai către un antrepozit fiscal de producţie, în condiţiile prevăzute de norme.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 239 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 240*) - Condiţii de comercializare

    (1) Uleiurile minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, se vor comercializa direct către utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial. În caz contrar, antrepozitarul autorizat va vira la bugetul de stat accizele aferente, calculate la nivelul accizelor datorate pentru benzinele cu plumb. În categoria utilizatorilor finali nu sunt incluşi comercianţii în sistem angro.

    (2) Se interzice comercializarea, prin pompele staţiilor de distribuţie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor şi motorinelor auto, care corespund standardelor naţionale de calitate.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 240 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 241*) - Condiţii de calitate

    Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor şi motorinelor care nu corespund standardelor naţionale şi prevederilor legale referitoare la calitatea benzinelor.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 241 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 242*) - Procedura de import

    Efectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevăzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control şi vămuire la frontieră, stabilite prin decizia autorităţii vamale, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 242 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

CAP. 7 - Alte măsuri speciale

ART. 243 *** Abrogat

ART. 244*) - Întârzieri la plata accizelor

    Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei antrepozitarului şi închiderea activităţii acestuia până la plata sumelor restante.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 244 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 244^1*) - Alte măsuri

    (1) Agenţii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi produse din tutun sunt obligaţi ca până la data de 31 martie 2005 să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială şi să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

    b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

    c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit titlului VII.

    (2) Băuturile alcoolice livrate de agenţii economici producători către agenţii economici distribuitori sau comercianţi angro vor fi însoţite şi de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparţine.

    (3) Agenţii economici distribuitori şi comercianţii angro de băuturi alcoolice şi produse din tutun răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute şi sunt obligaţi să verifice autenticitatea facturilor primite.

    (4) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e), sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială, conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (5) Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4), în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (6) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (4), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (4), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

    (7) Desfăşurarea activităţii de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (5), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (4), după termenul stabilit la alin. (5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1 - 3 luni.

    (8) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (9) Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (10) Nu intră sub incidenţa alin. (8) şi (9) antrepozitarii autorizaţi şi operatorii înregistraţi pentru produse energetice.

    (11) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

    (12) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1 - 3 luni.

------------

    *) Conform art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 244^1 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009, prevederi care sunt reproduse şi în nota de la sfârşitul textului actualizat.

CAP. 8 - Sancţiuni

ART. 245 *** Abrogat

ART. 246 *** Abrogat



Comentarii  

Nu exista comentarii

Meniu

textmare Mareste Textul
textmic Micsoreaza Textul

normeda Deschide normele
normenu Inchide normele

legenda Legenda

printeaza Printeaza
sus Inapoi

© Copyright 2010 CodulFiscal.Fincont.info v0.29beta | acasa Acasa | rss Toolbar cu RSS | tos Termeni si Conditii | mozilla Optimatizat pentru Mozilla Firefox

Legislatie afaceri si economie Sentimente link-web.ro director web Director Director web Cel mai cuprinzator director romanesc Cel mai cuprinzator director romanesc Directoare web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Director Firme Director Web Matrimoniale Promovare site Director Web Top88 - Director web Inscris in director top-web.ro
 Index Web Directory Servicii promovare site gratuite Director Web Romania Videochat de acasa
Director web gratis | Director web gratuit | Aquarion | Director Web GeoC | fincont | Director web | Afaceri si Economie - Consultanta | Web Design & Programare Director Ro-Run Web Directory Ldmstudio Directory Directory Free Web Director 8o.ro