Acest website nu mai este actualizat!

Viziteaza noul nostru site pe www.Fincont.NET,

pentru a fii la curent cu modificarile aduse cadrului legislativ din Romania:

Codul fiscal, codul muncii, codul civil, codul penal, codul rutier, codul de procedura fiscala, codul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate 2012

Titlul IX - De la data de 2010-07-01 pana in 2011-01-01  

TITLUL IX*) - Impozite şi taxe locale

------------

    *) Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. I pct. 215 din Legea nr. 343/2006. Reproducem mai jos aceste prevederi.

    "215. În cuprinsul titlului IX <>, sintagma <> se va înlocui cu sintagma <>."

CAP. 1 - Dispoziţii generale

ART. 247 - Definiţii

    În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii;

    b) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului;

    c) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire.

 ART. 248 - Impozite şi taxe locale

    Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:

    a) impozitul pe clădiri;

    b) impozitul pe teren;

    c) taxa asupra mijloacelor de transport;

    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

    f) impozitul pe spectacole;

    g) taxa hotelieră;

    h) taxe speciale;

    i) alte taxe locale.

CAP. 2 - Impozitul şi taxa pe clădiri

ART. 249 - Reguli generale

    (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.

    (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

    (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

    (4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

    (5) În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.

ART. 250 - Scutiri

    (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

    1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;

    7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

    9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

    10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

    14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

    16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;

    17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

    18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

    19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

    (2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.

    (3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

ART. 251 - Calculul impozitului pentru persoane fizice

    (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

    (2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

    (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor*):

 ______________________________________________________________________________

|          TIPUL CLĂDIRII        |             VALOAREA IMPOZABILĂ             |

|                                |                 - lei/mp -                  |

|________________________________|_____________________________________________|

|                                | Clădire cu instalaţie| Clădire fără         |

|                                | electrică, de apă,   | instalaţie electrică,|

|                                | de canalizare şi de  | de apă, de canalizare|

|                                | încălzire            | şi de încălzire      |

|                                | (condiţii cumulative)|                      |

|________________________________|______________________|______________________|

|                 0              |           1          |           2          |

|________________________________|______________________|______________________|

| A. Clădire cu cadre din beton  |          669         |          397         |

| armat sau cu pereţi exteriori  |                      |                      |

| din cărămidă arsă sau din orice|                      |                      |

| alte materiale rezultate în    |                      |                      |

| urma unui tratament termic     |                      |                      |

| şi/sau chimic                  |                      |                      |

|________________________________|______________________|______________________|

| B. Clădire cu pereţii exteriori|          182         |          114         |

| din lemn, din piatră naturală, |                      |                      |

| din cărămidă nearsă, din       |                      |                      |

| vălătuci sau din orice alte    |                      |                      |

| materiale nesupuse unui        |                      |                      |

| tratament termic şi/sau chimic |                      |                      |

|________________________________|______________________|______________________|

| C. Clădire-anexă cu cadre din  |          114         |          102         |

| beton armat sau cu pereţi      |                      |                      |

| exteriori din cărămidă arsă sau|                      |                      |

| din orice alte materiale       |                      |                      |

| rezultate în urma unui         |                      |                      |

| tratament termic şi/sau chimic |                      |                      |

|________________________________|______________________|______________________|

| D. Clădire-anexă cu pereţii    |           68         |           45         |

| exteriori din lemn, din piatră |                      |                      |

| naturală, din cărămidă nearsă, |                      |                      |

| din vălătuci sau din orice alte|                      |                      |

| materiale nesupuse unui        |                      |                      |

| tratament termic şi/sau chimic |                      |                      |

|________________________________|______________________|______________________|

| E. În cazul contribuabilului   | 75% din suma care    | 75% din suma care    |

| care deţine la aceeaşi adresă  | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii |

| încăperi amplasate la subsol,  |                      |                      |

| la demisol şi/sau la mansardă, |                      |                      |

| utilizate ca locuinţă, în      |                      |                      |

| oricare dintre tipurile de     |                      |                      |

| clădiri prevăzute la lit. A - D|                      |                      |

|________________________________|______________________|______________________|

| F. În cazul contribuabilului   | 50% din suma care    | 50% din suma care    |

| care deţine la aceeaşi adresă  | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii |

| încăperi amplasate la subsol,  |                      |                      |

| la demisol şi/sau la mansardă, |                      |                      |

| utilizate în alte scopuri decât|                      |                      |

| cel de locuinţă, în oricare    |                      |                      |

| dintre tipurile de clădiri     |                      |                      |

| prevăzute la lit. A - D        |                      |                      |

|________________________________|______________________|______________________|

    (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

    (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

 __________________________________________________________

| Zona în cadrul |            Rangul localităţii           |

| localităţii    |                                         |

|________________|_________________________________________|

|                |   0  |   I  |  II  |  III |  IV  |   V  |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|        A       | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|        B       | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|        C       | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|        D       | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

 

    (6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

    (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

    (8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

    (8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

    (9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL II                                                                 |

| Impozitul şi taxa pe clădiri                                                 |

|______________________________________________________________________________|

|                             VALORILE IMPOZABILE                              |

| pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul     |

| persoanelor fizice                                                           |

|                                                                              |

| Art. 251 alin. (3)                                                           |

|______________________________________________________________________________|

|               Tipul clădirii               |       Valoarea impozabilă       |

|                                            |            - lei/mp -           |

|                                            |_________________________________|

|                                            | Cu instalaţii  | Fără instalaţii|

|                                            | de apă,        | de apă,        |

|                                            | canalizare,    | canalizare,    |

|                                            | electrice şi   | electrice sau  |

|                                            | încălzire      | încălzire      |

|                                            | (condiţii      |                |

|                                            | cumulative)    |                |

|____________________________________________|________________|________________|

| A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu |      806       |       478      |

| pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din |                |                |

| orice alte materiale rezultate în urma unui|                |                |

| tratament termic şi/sau chimic             |                |                |

|____________________________________________|________________|________________|

| B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,  |      219       |       137      |

| din piatră naturală, din cărămidă nearsă,  |                |                |

| din vălătuci sau din orice alte materiale  |                |                |

| nesupuse unui tratament termic şi/sau      |                |                |

| chimic                                     |                |                |

|____________________________________________|________________|________________|

| C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat  |      137       |       123      |

| sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă  |                |                |

| sau din orice alte materiale rezultate în  |                |                |

| urma unui tratament termic şi/sau chimic   |                |                |

|____________________________________________|________________|________________|

| D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din  |       82       |        54      |

| lemn, din piatră naturală, din cărămidă    |                |                |

| nearsă, din vălătuci sau din orice alte    |                |                |

| materiale nesupuse unui tratament termic   |                |                |

| şi/sau chimic                              |                |                |

|____________________________________________|________________|________________|

| E. În cazul contribuabilului care deţine la| 75% din suma   | 75% din suma   |

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la       | care s-ar      | care s-ar      |

| subsol, demisol şi/sau la mansardă,        | aplica clădirii| aplica clădirii|

| utilizate ca locuinţă, în oricare dintre   |                |                |

| tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D|                |                |

|____________________________________________|________________|________________|

| F. În cazul contribuabilului care deţine la| 50% din suma   | 50% din suma   |

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la       | care s-ar      | care s-ar      |

| subsol, la demisol şi/sau la mansardă,     | aplica clădirii| aplica clădirii|

| utilizate în alte scopuri decât cel de     |                |                |

| locuinţă, în oricare dintre tipurile de    |                |                |

| clădiri prevăzute la lit. A - D            |                |                |

|____________________________________________|________________|________________|

ART. 252 - Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

  (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:

    a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

  (2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

  (3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

  (4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. 253 - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

    (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

    (2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    (3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.

    (3^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

    (4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .

    (5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.

    (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).

    (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;

    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;

    c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

    (8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

ART. 254 - Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

    (1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

    (2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

    (4) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.

    (5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.

    (6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

    (7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

ART. 255 - Plata impozitului

    (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    (3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

CAP. 3 - Impozitul şi taxa pe teren

ART. 256 - Reguli generale

    (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

    (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

    (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

    (4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

    (5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

    (6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.

ART. 257 - Scutiri

    Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

    a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

    b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;

    c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

    d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;

    e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

    f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

    g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;

    h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

    i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

    j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;

    k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

    l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

    m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

    n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice;

    o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

    p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

    r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

ART. 258 - Calculul impozitului

    (1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

    (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel*):

 _______________________________________________________________________

|Zona din cadrul localităţii|    Rangul localităţii (lei [vechi]/mp)    |

|___________________________|___________________________________________|

|                           |   O   |   I   |   II  |   III |  IV |  V  |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|

|             A             | 5.900 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | 500 | 400 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|

|             B             | 4.900 | 3.700 | 3.000 | 2.500 | 400 | 300 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|

|             C             | 3.700 | 2.500 | 1.900 | 1.200 | 300 | 200 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|

|             D             | 2.500 | 1.200 | 1.000 |   700 | 200 | 100 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|

 

    (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

    (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor*):

_____________________________________________________________________

Nr.                                                   Zona (lei/ha)

crt.                                                _________________

                                                    A    B    C    D

_____________________________________________________________________

  1  Teren arabil                                   20   15   13   11

  2  Păşune                                         15   13   11    9

  3  Fâneaţă                                        15   13   11    9

  4  Vie                                            33   25   20   13

  5  Livadă                                         38   33   25   20

  6  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră   20   15   13   11

  7  Teren cu apă                                   11    9    6    x

  8  Drumuri şi căi ferate                           x    x    x    x

  9  Teren neproductiv                               x    x    x    x

_____________________________________________________________________

 

    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 _______________________________________________

| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |

|____________________|__________________________|

|         O          |            8,00          |

|____________________|__________________________|

|         I          |            5,00          |

|____________________|__________________________|

|        II          |            4,00          |

|____________________|__________________________|

|        III         |            3,00          |

|____________________|__________________________|

|        IV          |            1,10          |

|____________________|__________________________|

|         V          |            1,00          |

|____________________|__________________________|

 

    (5^1) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

    b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

    (5^2) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).

    (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel*), înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)**):

________________________________________________________________________________

Nr.                 Categoria de folosinţă                            Zona

crt.                                                             [lei (RON)/ha]

________________________________________________________________________________

 0                          1                                  A    B    C    D

________________________________________________________________________________

1.   Teren cu construcţii                                      22   20   18   16

2.   Arabil                                                    36   34   32   30

3.   Păşune                                                    20   18   16   14

4.   Fâneaţă                                                   20   18   16   14

5.   Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1      40   38   36   34

5.1. Vie până la intrarea pe rod                               x    x    x    x

6.   Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1   40   38   36   34

6.1. Livadă până la intrarea pe rod                            x    x    x    x

7.   Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu

     excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1                   12   10   8    6

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol

     de protecţie                                              x    x    x    x

8.   Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole      4    3    2    1

8.1. Teren cu amenajări piscicole                              24   22   20   18

9.   Drumuri şi căi ferate                                     x    x    x    x

10.  Teren neproductiv                                         x    x    x    x

________________________________________________________________________________

    (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.

    (8) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 258 alin. (2), art. 258 alin. (4) şi art. 258 alin. (6) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL III                                                                |

| Impozitul şi taxa pe teren                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu           |

| construcţii                                                                  |

|                                                                              |

| Art. 258 alin. (2)                                                           |

|______________________________________________________________________________|

| Zona în cadrul localităţii | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de     |

|                            | localităţi                                      |

|                            |                                     - lei/ha -  |

|                            |_________________________________________________|

|                            |    0   |    I   |   II   |   III  |  IV  |  V   |

|____________________________|________|________|________|________|______|______|

|             A              |  8.921 |  7.408 |  6.508 |  5.640 |  766 |  613 |

|____________________________|________|________|________|________|______|______|

|             B              |  7.408 |  5.600 |  4.540 |  3.832 |  613 |  460 |

|____________________________|________|________|________|________|______|______|

|             C              |  5.600 |  3.832 |  2.874 |  1.821 |  460 |  306 |

|____________________________|________|________|________|________|______|______|

|             D              |  3.832 |  1.821 |  1.519 |  1.060 |  300 |  153 |

|____________________________|________|________|________|________|______|______|

 

 ______________________________________________________________________________

|             Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan             |

| - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii -   |

|                                                                              |

| Art. 258 alin. (4)                                                           |

|                                                                  - lei/ha -  |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |                         Zona               |   A  |   B  |   C  |   D  |

|crt.|                                            |      |      |      |      |

|    | Categoria de folosinţă                     |      |      |      |      |

|____|____________________________________________|______|______|______|______|

|  1.| Teren arabil                                |  24  |  18  |  16  |  13  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  2.| Păşune                                      |  18  |  16  |  13  |  11  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  3.| Fâneaţă                                     |  18  |  16  |  13  |  11  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  4.| Vie                                         |  40  |  30  |  24  |  16  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  5.| Livadă                                      |  46  |  40  |  30  |  24  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  6.| Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră|  24  |  18  |  16  |  13  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  7.| Teren cu ape                                |  13  |  11  |   7  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  8.| Drumuri şi căi ferate                       |   x  |   x  |   x  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|  9.| Teren neproductiv                           |   x  |   x  |   x  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

 

 ______________________________________________________________________________

|           Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan               |

|                                                                              |

| Art. 258 alin. (6)                                                           |

|                                                                  - lei/ha -  |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |                            Zona            |   A  |   B  |   C  |   D  |

|crt.|                                            |      |      |      |      |

|    | Categoria de folosinţă                     |      |      |      |      |

|____|____________________________________________|______|______|______|______|

|1.  | Teren cu construcţii                        |  27  |  24  |  22  |  19  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|2.  | Teren arabil                                |  43  |  41  |  39  |  36  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|3.  | Păşune                                      |  24  |  22  |  19  |  17  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|4.  | Fâneaţă                                     |  24  |  22  |  19  |  17  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|5.  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la     |  48  |  46  |  43  |  41  |

|    | nr. crt. 5.1                                |      |      |      |      |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|5.1.| Vie până la intrarea pe rod                 |   x  |   x  |   x  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|6.  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  |  48  |  46  |  43  |  41  |

|    | nr. crt. 6.1                                |      |      |      |      |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|6.1.| Livadă până la intrarea pe rod              |   x  |   x  |   x  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|7.  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie           |  14  |  12  |  10  |   7  |

|    | forestieră, cu excepţia celui prevăzut la   |      |      |      |      |

|    | nr. crt. 7.1                                |      |      |      |      |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|7.1.| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi    |   x  |   x  |   x  |   x  |

|    | pădure cu rol de protecţie                  |      |      |      |      |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|8.  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări  |   5  |   4  |   2  |   1  |

|    | piscicole                                   |      |      |      |      |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|8.1.| Teren cu amenajări piscicole                |  29  |  27  |  24  |  22  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|9.  | Drumuri şi căi ferate                       |   x  |   x  |   x  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

|10. | Teren neproductiv                           |   x  |   x  |   x  |   x  |

|____|_____________________________________________|______|______|______|______|

 

    **) Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006, aprobată prin Legea nr. 314/2006.

    "ART. II

    (1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilite şi încasate pentru anul 2006 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilit şi neîncasat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabileşte conform alin. (2).

    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (3) Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, încasat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se face venit la bugetul de stat.

    (4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, aferent anului 2006, se plăteşte în 3 rate egale, până la datele de 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv."

ART. 259 - Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului

    (1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.

    (2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

    (4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

    (5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

    (6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.

    (6^1) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

    (7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.

ART. 260 - Plata impozitului

    (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

CAP. 4 - Taxa asupra mijloacelor de transport

ART. 261 - Reguli generale

    (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

    (2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

    (3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

    (4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

ART. 262 - Scutiri

    Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:

    a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

    b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

    c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

    d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

    e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 263*) - Calculul taxei

    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

    (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica - lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta -
1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30
8 Tractoare inmatriculate 18

    (3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

    (4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor*):

 ______________________________________________________________________________

| Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare |

| de 12 tone                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

|    | Numărul axelor şi masa      | Impozitul în lei    | Impozitul în lei    |

|    | totală maximă autorizată    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   |

|    |                             | angajate exclusiv în| angajate în         |

|    |                             | operaţiunile de     | operaţiunile de     |

|    |                             | transport intern    | transport intern    |

|    |                             |                     | şi internaţional    |

|    |                             |_____________________|_____________________|

|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |

|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   |

|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem   |

|    |                             |pneumatică |de       |pneumatică |de       |

|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |suspensie|

|    |                             |echivalent |         |echivalent |         |

|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|  I | Vehicule cu două axe        |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 13 tone               |         0 |      86 |         0 |     107 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 13 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 14 tone               |        86 |     238 |       107 |     297 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 15 tone               |       238 |     335 |       297 |     418 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 18 tone               |       335 |     757 |       418 |     946 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

| II | Vehicule cu trei axe        |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 17 tone               |        86 |     150 |       107 |     187 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 17 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 19 tone               |       150 |     307 |       187 |     383 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 19 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 21 tone               |       307 |     398 |       383 |     497 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 21 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 23 tone               |       398 |     613 |       497 |     766 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |       613 |     953 |       766 |   1.191 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |6 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 26 tone               |       613 |     953 |       766 |   1.191 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|III | Vehicule cu patru axe       |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |       398 |     404 |       497 |     504 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 27 tone               |       404 |     630 |       504 |     787 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 27 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 29 tone               |       630 |   1.000 |       787 |   1.249 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 31 tone               |     1.000 |   1.483 |     1.249 |   1.853 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 32 tone               |     1.000 |   1.483 |     1.249 |   1.853 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

 

    (5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor*):

 ______________________________________________________________________________

| Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de  |

| transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de       |

| 12 tone                                                                      |

|______________________________________________________________________________|

|    | Numărul axelor şi masa      | Impozitul în lei    | Impozitul în lei    |

|    | totală maximă autorizată    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   |

|    |                             | angajate exclusiv în| angajate în         |

|    |                             | operaţiunile de     | operaţiunile de     |

|    |                             | transport intern    | transport intern    |

|    |                             |                     | şi internaţional    |

|    |                             |_____________________|_____________________|

|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |

|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   |

|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem   |

|    |                             |pneumatică |de       |pneumatică |de       |

|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |suspensie|

|    |                             |echivalent |         |echivalent |         |

|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|  I | Vehicule cu 2+1 axe         |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 14 tone               |         0 |       0 |         0 |       0 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 16 tone               |         0 |       0 |         0 |       0 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 16 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 18 tone               |         0 |      40 |         0 |      49 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 18 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 20 tone               |        40 |      89 |        49 |     111 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 20 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 22 tone               |        89 |     208 |       111 |     259 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |6 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 22 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 23 tone               |       208 |     268 |       259 |     335 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |7 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |       268 |     484 |       335 |     604 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |8 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 28 tone               |       484 |     848 |       604 |   1.060 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|II  | Vehicule cu 2+2 axe         |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |        84 |     194 |       104 |     242 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 26 tone               |       194 |     318 |       242 |     397 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 26 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 28 tone               |       318 |     468 |       397 |     584 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 28 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 29 tone               |       468 |     564 |       584 |     704 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 31 tone               |       564 |     925 |       704 |   1.156 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |6 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 33 tone               |       925 |   1.284 |     1.156 |   1.605 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |7 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 33 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 36 tone               |     1.284 |   1.949 |     1.605 |   2.436 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |8 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |     1.284 |   1.949 |     1.605 |   2.436 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|III | Vehicule cu 2+3 axe         |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |     1.022 |   1.422 |     1.277 |   1.777 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 40 tone               |     1.422 |   1.932 |     1.777 |   2.415 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|IV  | Vehicule cu 3+2 axe         |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |       904 |   1.254 |     1.129 |   1.567 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 40 tone               |     1.254 |   1.734 |     1.567 |   2.167 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 40 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 44 tone               |     1.734 |   2.565 |     2.167 |   3.206 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|V   | Vehicule cu 3+3 axe         |           |         |           |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |1 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |       514 |     622 |       642 |     777 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 40 tone               |       622 |     928 |       777 |   1.160 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3 | Masa nu mai puţin de     |           |         |           |         |

|    |  | 40 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 44 tone               |       928 |   1.477 |     1.160 |   1.846 |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

 

    (6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor*):

 _________________________________________________________

|       Masa totală maximă autorizată        |    Taxa     |

|                                            |(lei [vechi])|

|____________________________________________|_____________|

| a) Până la 1 tonă inclusiv                 |      59.000 |

|____________________________________________|_____________|

| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone |     194.000 |

|____________________________________________|_____________|

| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |     292.000 |

|____________________________________________|_____________|

| d) Peste 5 tone                            |     370.000 |

|____________________________________________|_____________|

 

    (7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor*):

_______________________________________________________________________________

              Mijlocul de transport pe apă                          Impozit

                                                                  - lei/an -

_______________________________________________________________________________

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz

   personal                                                           15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                         40

3. Bărci cu motor                                                    150

4. Nave de sport şi agrement*)                                  între 0 şi 800

5. Scutere de apă                                                    150

6. Remorchere şi împingătoare:

   a) până la 500 CP inclusiv                                        400

   b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv                      650

   c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv                  1.000

   d) peste 4.000 CP                                               1.600

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta       130

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

   a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv        130

   b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la

   3.000 tone inclusiv                                               200

   c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone                350

_______________________________________________________________________________

    *) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

 

    (8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

------------

    *) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 1 alin. (2) şi art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2009:

    "ART. 1

    [...]

    (2) Nivelurile prevăzute în anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

    ART. 2

    (1) În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.

    (2) Nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009."

    2. Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 263 alin. (2), art. 263 alin. (4), art. 263 alin. (5), art. 263 alin. (6) şi art. 263 alin. (7) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL IV                                                                 |

| Impozitul pe mijloacele de transport                                         |

|                                                                              |

| Art. 263 alin. (2)                                                           |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică      | - lei/200 cm^3 |

|crt.|                                                        | sau fracţiune  |

|    |                                                        | din aceasta -  |

|____|________________________________________________________|________________|

|  1.| Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu       |         8      |

|    | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv  |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|  2.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 |        18      |

|    | şi 2.000 cm^3 inclusiv                                 |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|  3.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 |        36      |

|    | şi 2.600 cm^3 inclusiv                                 |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|  4.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 |        72      |

|    | şi 3.000 cm^3 inclusiv                                 |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|  5.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste         |       145      |

|    | 3.001 cm^3                                             |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|  6.| Autobuze, autocare, microbuze                          |        24      |

|____|________________________________________________________|________________|

|  7.| Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală     |        30      |

|    | maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv          |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|  8.| Tractoare înmatriculate                                |        18      |

|____|________________________________________________________|________________|

 

 ______________________________________________________________________________

| Art. 263 alin. (4)                                                           |

| Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau   |

| mai mare de 12 tone*1)                                                       |

|______________________________________________________________________________|

|    | Numărul axelor şi masa      | Impozitul, în lei,  | Impozitul, în lei,  |

|    | totală maximă autorizată    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   |

|    |                             | angajate exclusiv   | angajate în         |

|    |                             | în operaţiunile de  | operaţiunile de     |

|    |                             | transport intern    | transport intern şi |

|    |                             |                     | internaţional       |

|    |                             |_____________________|_____________________|

|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |

|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   |

|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem de|

|    |                             |pneumatică |de       |pneumatică |suspensie|

|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |         |

|    |                             |echivalent |         |echivalent |         |

|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|I.  | Vehicule cu două axe                                                    |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |       0   |    102  |       0   |    127  |

|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 13 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     102   |    282  |     127   |    352  |

|    |  | 13 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 14 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     282   |    396  |     352   |    495  |

|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 15 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4.| Masa nu mai puţin de     |     396   |    897  |     495   |  1.121  |

|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 18 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|II. | Vehicule cu 3 axe                                                       |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |     102   |    177  |     127   |    221  |

|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 17 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     177   |    364  |     221   |    454  |

|    |  | 17 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 19 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     364   |    472  |     454   |    589  |

|    |  | 19 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 21 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4.| Masa nu mai puţin de     |     472   |    727  |     589   |    908  |

|    |  | 21 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 23 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5.| Masa nu mai puţin de     |     727   |  1.129  |     908   |  1.412  |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |6.| Masa nu mai puţin de     |     727   |  1.129  |     908   |  1.412  |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 26 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|III.| Vehicule cu 4 axe                                                       |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |     472   |    478  |     589   |    598  |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     478   |    747  |     598   |    933  |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 27 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     747   |  1.185  |     933   |  1.481  |

|    |  | 27 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 29 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4.| Masa nu mai puţin de     |   1.185   |  1.758  |   1.481   |  2.197  |

|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 31 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5.| Masa nu mai puţin de     |   1.185   |  1.758  |   1.481   |  2.197  |

|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 32 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

    *1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

 

 ______________________________________________________________________________

| Art. 263 alin. (5)                                                           |

| Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de  |

| transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de       |

| 12 tone*2)                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

|    | Numărul axelor şi masa      | Impozitul, în lei,  | Impozitul, în lei,  |

|    | totală maximă autorizată    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   |

|    |                             | angajate exclusiv   | angajate în         |

|    |                             | în operaţiunile de  | operaţiunile de     |

|    |                             | transport intern    | transport intern şi |

|    |                             |                     | internaţional       |

|    |                             |_____________________|_____________________|

|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |

|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   |

|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem de|

|    |                             |pneumatică |de       |pneumatică |suspensie|

|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |         |

|    |                             |echivalent |         |echivalent |         |

|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         |

|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|

|I.  | Vehicule cu 2+1 axe                                                     |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |       0   |      0  |       0   |      0  |

|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 14 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |       0   |      0  |       0   |      0  |

|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 16 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |       0   |     46  |       0   |     58  |

|    |  | 16 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 18 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4.| Masa nu mai puţin de     |      46   |    105  |      58   |    131  |

|    |  | 18 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 20 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5.| Masa nu mai puţin de     |     105   |    246  |     131   |    307  |

|    |  | 20 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 22 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |6.| Masa nu mai puţin de     |     246   |    318  |     307   |    397  |

|    |  | 22 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 23 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |7.| Masa nu mai puţin de     |     318   |    573  |     397   |    716  |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |8.| Masa nu mai puţin de     |     573   |  1.005  |     716   |  1.256  |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 28 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|II. | Vehicule cu 2+2 axe                                                     |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |      99   |    230  |     123   |    287  |

|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 25 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     230   |    377  |     287   |    471  |

|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 26 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     377   |    553  |     471   |    692  |

|    |  | 26 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 28 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |4.| Masa nu mai puţin de     |     553   |    668  |     692   |    835  |

|    |  | 28 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 29 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |5.| Masa nu mai puţin de     |     668   |  1.097  |     835   |  1.371  |

|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 31 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |6.| Masa nu mai puţin de     |   1.097   |  1.522  |   1.371   |  1.902  |

|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 33 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |7.| Masa nu mai puţin de     |   1.522   |  2.311  |   1.902   |  2.888  |

|    |  | 33 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 36 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |8.| Masa nu mai puţin de     |   1.522   |  2.311  |   1.902   |  2.888  |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|III.| Vehicule cu 2+3 axe                                                     |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |   1.211   |  1.686  |   1.514   |  2.107  |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |   1.686   |  2.291  |   2.107   |  2.863  |

|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 40 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|IV. | Vehicule cu 3+2 axe                                                     |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |   1.070   |  1.486  |   1.338   |  1.857  |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |   1.486   |  2.055  |   1.857   |  2.569  |

|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 40 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |   2.055   |  3.040  |   2.569   |  3.800  |

|    |  | 40 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 44 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|V.  | Vehicule cu 3+3 axe                                                     |

|____|_________________________________________________________________________|

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |     609   |    737  |     761   |    921  |

|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 38 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     737   |  1.100  |     921   |  1.375  |

|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 40 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |   1.100   |  1.751  |   1.375   |  2.189  |

|    |  | 40 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |

|    |  | de 44 tone               |           |         |           |         |

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|

    *2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

 ______________________________________________________________________________

| Art. 263 alin. (6)                                                           |

| Remorci, semiremorci sau rulote                                              |

|______________________________________________________________________________|

|             Masa totală maximă autorizată              |       Impozit       |

|                                                        |             - lei - |

|________________________________________________________|_____________________|

| a) Până la 1 tonă inclusiv                             |            8        |

|________________________________________________________|_____________________|

| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone             |           29        |

|________________________________________________________|_____________________|

| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             |           45        |

|________________________________________________________|_____________________|

| d) Peste 5 tone                                        |           55        |

|________________________________________________________|_____________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 263 alin. (7)                                                           |

| Mijloace de transport pe apă                                                 |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit   |           18        |

| şi uz personal                                         |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri          |           48        |

|________________________________________________________|_____________________|

| 3. Bărci cu motor                                      |          181        |

|________________________________________________________|_____________________|

| 4. Nave de sport şi agrement*)                         |    Între 0 şi 964   |

|________________________________________________________|_____________________|

| 5. Scutere de apă                                      |          181        |

|________________________________________________________|_____________________|

| 6. Remorchere şi împingătoare:                         |           x         |

|________________________________________________________|_____________________|

|    a) până la 500 CP inclusiv                          |          482        |

|________________________________________________________|_____________________|

|    b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv        |          783        |

|________________________________________________________|_____________________|

|    c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv      |        1.205        |

|________________________________________________________|_____________________|

|    d) peste 4.000 CP                                   |        1.928        |

|________________________________________________________|_____________________|

| 7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune    |          157        |

| din acesta                                             |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                 |           x         |

|________________________________________________________|_____________________|

|    a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone|          157        |

|       inclusiv                                         |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

|    b) cu capacitatea de încărcare de peste             |          241        |

|       1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv  |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

|    c) cu capacitatea de încărcare de peste             |          422        |

|       3.000 de tone                                    |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

ART. 264 - Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport

    (1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

    (2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

    (4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.

    (5) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

ART. 265 - Plata taxei

    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    (3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

    (4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

    a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

    b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

    (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

CAP. 5 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

ART. 266 - Reguli generale

    Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

ART. 267 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare

    (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliul judeţean, după caz, în limitele prevăzute în tabelul următor*):

 __________________________________________________________

|   Suprafaţa pentru care se obţine    | Taxa (lei [vechi])|

|      certificatul de urbanism        |                   |

|______________________________________|___________________|

| a) Până la 150 mp inclusiv           | 25.000 - 35.000   |

|______________________________________|___________________|

| b) Între 151 mp şi 250 mp inclusiv   | 37.000 - 47.000   |

|______________________________________|___________________|

| c) Între 251 mp şi 500 mp inclusiv   | 48.000 - 60.000   |

|______________________________________|___________________|

| d) Între 501 mp şi 750 mp inclusiv   | 61.000 - 72.000   |

|______________________________________|___________________|

| e) Între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv | 73.000 - 85.000   |

|______________________________________|___________________|

| f) Peste 1.000 mp                    | 85.000 + 130      |

|                                      | pentru fiecare    |

|                                      | mp care depăşeşte |

|                                      | 1.000 mp          |

|______________________________________|___________________|

 

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

    (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

    (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 50.000 lei [vechi]*).

    (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

    (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de până la 50.000 lei [vechi] pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie*).

    (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

    (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 75.000 lei [vechi] pentru fiecare racord*).

    (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 100.000 lei [vechi]*).

    (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 60.000 lei [vechi]*).

    (14) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

    b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

    c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

    d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

    (15) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 267 alin. (1), art. 267 alin. (4), art. 267 alin. (7), art. 267 alin. (11), art. 267 alin. (12) şi art. 267 alin. (13) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL V                                                                  |

| Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor          |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 267 alin. (1)                                     |             - lei - |

| Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în   |                     |

| mediul urban                                           |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

| Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de        |                     |

| urbanism                                               |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

|    a) până la 150 mp inclusiv                          |        4 - 5        |

|________________________________________________________|_____________________|

|    b) între 151 şi 250 mp inclusiv                     |        5 - 6        |

|________________________________________________________|_____________________|

|    c) între 251 şi 500 mp inclusiv                     |        6 - 8        |

|________________________________________________________|_____________________|

|    d) între 501 şi 750 mp inclusiv                     |        8 - 10       |

|________________________________________________________|_____________________|

|    e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv                   |       10 - 12       |

|________________________________________________________|_____________________|

|    f) peste 1.000 mp                                   | 12 + 0,01 lei/mp    |

|                                                        | pentru fiecare mp   |

|                                                        | care depăşeşte      |

|                                                        | 1.000 mp            |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 267 alin. (4)                                     | Între 0 şi 7 lei    |

| Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau      | inclusiv pentru     |

| excavări                                               | fiecare mp afectat  |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 267 alin. (7)                                     | Între 0 şi 7 lei    |

| Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire      | inclusiv pentru     |

| pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,  | fiecare mp de       |

| situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi     | suprafaţă ocupată de|

| pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj,| construcţie         |

| a firmelor şi reclamelor                               |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 267 alin. (11)                                    | Între 0 şi 11 lei   |

| Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind        | inclusiv pentru     |

| lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele      | fiecare racord      |

| publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie     |                     |

| electrică, telefonie şi televiziune prin cablu         |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 267 alin. (12)                                    | Între 0 şi 13 lei   |

| Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de     | inclusiv            |

| către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,  |                     |

| de către primari sau de structurile de specialitate    |                     |

| din cadrul consiliului judeţean                        |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 267 alin. (13)                                    | Între 0 şi 8 lei    |

| Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  | inclusiv            |

| stradală şi adresă                                     |                     |

|________________________________________________________|_____________________|

ART. 268 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare

    (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 100.000 lei [vechi], în mediul rural, şi de până la 500.000 lei [vechi], în mediul urban*).

    (1^1) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).

    (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 120.000 lei [vechi]*).

    (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte de către consiliul local şi este de până la 200.000 lei [vechi]*).

    (4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de până la 500.000 lei [vechi]*).

    (5) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de până la 3.000 lei. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare*).

    (6) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 268 alin. (1), art. 268 alin. (2), art. 268 alin. (3), art. 268 alin. (4) şi art. 268 alin. (5) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL V                                                                  |

| Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor          |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 268 alin. (1)                 | 1. în mediul rural| Între 0 şi 13 lei   |

| Taxa pentru eliberarea unei        |                   | inclusiv            |

| autorizaţii pentru desfăşurarea    |___________________|_____________________|

| unei activităţi economice          | 2. în mediul urban| Între 0 şi 69 lei   |

|                                    |                   | inclusiv            |

|____________________________________|___________________|_____________________|

| Art. 268 alin. (2)                                     | Între 0 şi 17 lei   |

| Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare   | inclusiv            |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 268 alin. (3)                                     | Între 0 şi 28 lei   |

| Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe     | inclusiv pentru     |

| planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,    | fiecare mp sau      |

| deţinute de consiliile locale                          | fracţiune de mp     |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 268 alin. (4)                                     | Între 0 şi 69 lei   |

| Taxa pentru eliberarea certificatului de producător    | inclusiv            |

|________________________________________________________|_____________________|

| Art. 268 alin. (5)                                     | Între 0 şi 3.615 lei|

| Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei   | inclusiv            |

| privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică|                     |

|________________________________________________________|_____________________|

ART. 269 - Scutiri

    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:

    a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;

    b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;

    c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;

    d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;

    e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

CAP. 6 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

ART. 270 - Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

    (1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

    (1^1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

    (3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

    (4) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3% .

    (5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

    (6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

ART. 271 - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

    (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel*):

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 200.000 lei [vechi];

    b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 150.000 lei [vechi].

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

    (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.

    (5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 271 alin. (2) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL VI                                                                 |

| Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate                  |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 271 | Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi       | - lei/mp sau     |

| alin. (2)| publicitate:                                   | fracţiune de mp -|

|          |________________________________________________|__________________|

|          | a) în cazul unui afişaj situat în locul în care| Între 0 şi 28    |

|          | persoana derulează o activitate economică      | inclusiv         |

|          |________________________________________________|__________________|

|          | b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau     | Între 0 şi 20    |

|          | structură de afişaj pentru reclamă şi          | inclusiv         |

|          | publicitate                                    |                  |

|__________|________________________________________________|__________________|

ART. 272 - Scutiri

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 fiind plătită de această ultimă persoană.

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

    (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

CAP. 7 - Impozitul pe spectacole

ART. 273 - Reguli generale

    (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

    (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

ART. 274 - Calculul impozitului

    (1) Cu excepţiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

    (2) Cota de impozit se determină după cum urmează:

    a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

    b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% .

    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

    (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.

ART. 275 - Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci

    (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei prevăzute în prezentul articol.

    (2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel*):

    a) în cazul videotecilor, suma este de până la 1.000 lei [vechi];

    b) în cazul discotecilor, suma este de până la 2.000 lei [vechi].

    (3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul următor:

 _____________________________________________

| Rangul localităţii | Coeficient de corecţie |

|____________________|________________________|

|         0          |          8,00          |

|____________________|________________________|

|         I          |          5,00          |

|____________________|________________________|

|         II         |          4,00          |

|____________________|________________________|

|         III        |          3,00          |

|____________________|________________________|

|         IV         |          1,10          |

|____________________|________________________|

|         V          |          1,00          |

|____________________|________________________|

 

    (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 275 alin. (2) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL VII                                                                |

| Impozitul pe spectacole                                                      |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 275 | Manifestarea artistică sau activitatea         |       - lei/mp - |

| alin. (2)| distractivă:                                   |                  |

|          |________________________________________________|__________________|

|          | a) în cazul videotecilor                       | Între 0 şi 2     |

|          |                                                | inclusiv         |

|          |________________________________________________|__________________|

|          | b) în cazul discotecilor                       | Între 0 şi 3     |

|          |                                                | inclusiv         |

|__________|________________________________________________|__________________|

ART. 276 - Scutiri

    Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

ART. 277 - Plata impozitului

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

CAP. 8 - Taxa hotelieră

ART. 278 - Reguli generale

    (1) Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea, dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol.

    (2) Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

    (3) Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată în conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta.

ART. 279 - Calculul taxei

    (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare.

    (2) Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0,5% şi 5% . În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel.

    (3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

ART. 280 - Scutiri

    Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

    a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

    b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

    c) pensionarii sau studenţii;

    d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

    e) veteranii de război;

    f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

    g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b) - g).

ART. 281 - Plata taxei

    (1) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

    (2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

CAP. 9 - Taxe speciale

ART. 282 - Taxe speciale

    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

    (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003*) privind finanţele publice locale.

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

    (4) Consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale a reţelelor de apă, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale.

------------

    *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 273/2006.

CAP. 10 - Alte taxe locale

ART. 283 - Alte taxe locale

    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea*).

    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător*).

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate*).

------------

    *) Întrucât ulterior publicării Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 nu au mai fost prevăzute valori pentru aceste taxe locale, reproducem mai jos dispoziţiile corespunzătoare din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, prin care valorile impozabile prevăzute la art. 283 alin. (1), art. 283 alin. (2) şi art. 283 alin. (3) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|    CAP. 10                                                                   |

|    ALTE TAXE LOCALE                                                          |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|Art. 283 alin. (1)                | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |

|Taxa zilnică pentru utilizarea    | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |

|temporară a locurilor publice şi  |      rol/ron        |                     |

|pentru vizitarea muzeelor, a      |_____________________|_____________________|

|caselor memoriale sau a           |între 0 lei/zi şi    |între 0 lei/zi şi    |

|monumentelor istorice, de         |119.000 lei/zi       |13 lei/zi inclusiv   |

|arhitectură şi arheologie         |inclusiv/            |                     |

|                                  |între 0 lei/zi şi    |                     |

|                                  |11,90 lei/zi inclusiv|                     |

|__________________________________|_____________________|_____________________|

|Art. 283 alin. (2)                |între 0 lei/zi şi    |între 0 lei/zi şi    |

|Taxa zilnică pentru deţinerea sau |119.000 lei/zi       |13 lei/zi inclusiv   |

|utilizarea echipamentelor         |inclusiv/            |                     |

|destinate în scopul obţinerii de  |între 0 lei/zi şi    |                     |

|venit                             |11,90 lei/zi inclusiv|                     |

|__________________________________|_____________________|_____________________|

|Art. 283 alin. (3)                |între 0 lei/an şi    |între 0 lei/an şi    |

|Taxa anuală pentru vehicule lente |321.000 lei/an       |34 lei/an inclusiv   |

|                                  |inclusiv/            |                     |

|                                  |între 0 lei/an şi    |                     |

|                                  |3,21 lei/an inclusiv |                     |

|__________________________________|_____________________|_____________________|

CAP. 11 - Facilităţi comune

ART. 284 - Facilităţi pentru persoane fizice

    (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru:

    a) veteranii de război;

    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

    (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează:

    a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;

    b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);

    c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

    (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

    (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

    (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

    (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

    (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

    (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).

    (8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

    (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

    (10) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în:

    a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare;

    b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

    (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998*) privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

    (12) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998*), republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din extravilan, se reduc la jumătate.

    (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:

    a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau

    b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

    (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

------------

    *) Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, a fost abrogată prin Legea nr. 343/2006.

ART. 285 - Facilităţi pentru persoanele juridice

    (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nu se aplică:

    a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

    b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

    c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

    (2) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile aferente deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

    (3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.

    (4) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.

ART. 285^1 - Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice

    Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.

ART. 286 - Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale

    (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.

    (2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.

    (3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

    (4) În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.

    (5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.

    (6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

    (7) *** Abrogat

CAP. 12 - Alte dispoziţii comune

ART. 287*) - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

    Nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) - d).

------------

    *) Reproducem mai jos prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2009:

    "ART. 3

    Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale prezentei hotărâri."

ART. 288 - Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale

    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292.

    (2) Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective.

ART. 289 - Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale

    Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul gratuit la informaţii privind impozitele şi taxele locale.

ART. 290 *** Abrogat

ART. 291 - Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale

    Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.

ART. 292 - Indexarea impozitelor şi taxelor locale

    (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.

    (2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.

    (3) În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevăzut la art. 263 alin. (4) şi (5), se majorează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, în luna aprilie a fiecărui an cuprins în perioadă, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.

ART. 293 - Elaborarea normelor

    Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

CAP. 13 - Sancţiuni

ART. 294 - Sancţiuni

    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte:

    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290;

    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290;

    c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

    d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) - d), cu amendă de la 200 lei la 500 lei*).

    (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 [vechi] lei la 10.000.000 lei [vechi]*).

    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

    (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300% *).

    (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

    (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4) li se aplică dispoziţiile legii.

------------

    *) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 valorile impozabile prevăzute la art. 294 alin. (3), art. 294 alin. (4) şi art. 294 alin. (6) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| CAPITOLUL XIII                                                               |

| Sancţiuni                                                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice          |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 294 | Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu    |

| alin. (3)| amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu   |

|          | amendă de la 240 lei la 600 lei                                   |

|__________|___________________________________________________________________|

| Art. 294 | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,     |

| alin. (4)| vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a |

|          | biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se  |

|          | sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.                |

|__________|___________________________________________________________________|

| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice        |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 294 | (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale  |

| alin. (6)| amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,     |

|          | respectiv:                                                        |

|          | - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu  |

|          | amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu  |

|          | amendă de la 960 lei la 2400 lei.                                 |

|          |                                                                   |

|          | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,     |

|          | vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi   |

|          | a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi   |

|          | se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.           |

|__________|___________________________________________________________________|

ART. 294^1 - Sancţiuni

    Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

CAP. 14 - Dispoziţii finale

ART. 295 - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale

    (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

    (2) Impozitul pe clădiri, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă.

    (3) Impozitul pe teren, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv.

    (4) Cu excepţiile prevăzute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat mijlocul de transport respectiv.

    (5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilită în concordanţă cu prevederile art. 263 alin. (4) şi (5), precum şi amenzile şi penalizările aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din care 60% constituie venituri la bugetul local şi 40% constituie venituri la bugetul judeţean. În cazul municipiului Bucureşti, taxa constituie venituri în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi 40% la bugetul municipiului Bucureşti.

    (6) Taxele locale prevăzute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al consiliului judeţean.

    (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclamă şi publicitate. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat afişajul, panoul sau structura pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate.

    (8) Impozitul pe spectacole, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

    (9) Taxa hotelieră, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

    (10) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 283, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat vehiculul lent.

    (11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

    a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;

    b) *** Abrogată

    c) taxele de timbru prevăzute de lege;

    d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.

    (12) Sumele prevăzute la alin. (11) se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

ART. 295^1 - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale

    În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

ART. 296 - Dispoziţii tranzitorii

    (1) Până la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor şi taxelor prevăzute în prezentul titlu este cel stabilit prin hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 267, 268 şi art. 271.

    (2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevăzute la art. 267, 268 şi 271 va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, începând cu data de 1 ianuarie 2005.

    (4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, până la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului cod.

 

TITLUL IX^1 - Infracţiuni

ART. 296^1 - Infractiuni

    (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:

    a) *** Abrogată

    b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă;

    c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi de astfel de produse, potrivit titlului VII;

    d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză şi a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel;

    e) achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi potrivit titlului VII;

    f) livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate;

    g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, altfel decât direct către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial;

    h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;

    i) împiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate în antrepozitele fiscale;

    j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alţi clienţi decât antrepozitele fiscale de producţie, autorizate să le colecteze şi să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare;

    k) achiziţionarea de către antrepozitele fiscale de producţie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alţi furnizori decât unităţile care le obţin din exploatare ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare.

    l) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;

    m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate.

    (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

    a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g), i), l) şi m);

    b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) şi h);

    c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) şi k).

   (3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c) - i) şi k), organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.Comentarii  

Nu exista comentarii

Meniu

textmare Mareste Textul
textmic Micsoreaza Textul

normeda Deschide normele
normenu Inchide normele

legenda Legenda

printeaza Printeaza
sus Inapoi

© Copyright 2010 CodulFiscal.Fincont.info v0.29beta | acasa Acasa | rss Toolbar cu RSS | tos Termeni si Conditii | mozilla Optimatizat pentru Mozilla Firefox

Legislatie afaceri si economie Sentimente link-web.ro director web Director Director web Cel mai cuprinzator director romanesc Cel mai cuprinzator director romanesc Directoare web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Director Firme Director Web Matrimoniale Promovare site Director Web Top88 - Director web Inscris in director top-web.ro
 Index Web Directory Servicii promovare site gratuite Director Web Romania Videochat de acasa
Director web gratis | Director web gratuit | Aquarion | Director Web GeoC | fincont | Director web | Afaceri si Economie - Consultanta | Web Design & Programare Director Ro-Run Web Directory Ldmstudio Directory Directory Free Web Director 8o.ro